Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Service Partners Holding AB (Publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

KORT OM NSP

Nordic Service Partners Holding AB (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på drift och utveckling av KFC- och Burger King-restauranger i Norden samt Fridasy restauranger i Danmark. Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag och driver ett 60-tal Burger King restauranger i Sverige och Danmark. Sedan 2014 är NSP även franchisetagare till varumärkena KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays.

VERKSAMHETEN

NSP:s huvudsakliga verksamhet 2014 var att vara franchisetagare till Burger King Corporation. Från och med 2014 adderas två varumärken/restaurangkoncept till verksamheten genom KFC och TGI Friday´s. Det innebär att NSP "hyr" restaurangkedjornas varumärken, deras koncept, råvaruhantering, inköpskanaler och marknadsföring.

Genom dotterbolag drev NSP på bokslutsdagen 44 Burger King-restauranger i Sverige och 17 Burger King-restauranger i Danmark. Med sina 61 restauranger är NSP Burger Kings största franchisetagare i Norden och en av de större i Europa. I Sverige finns totalt ca 100 och i Danmark drygt 30 Burger King-restauranger. NSP tecknar långsiktiga hyreskontrakt med olika fastighetsägare som finansierar mark och byggnader, medan NSP svarar för utveckling av restauranglokalen och investerar i köksutrustning och inredning.

NSP:s intäkter och resultat skapas främst genom att erbjuda de olika konceptet till gästerna på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt. En viktig framgångsfaktor är att NSP uppnår tillräckliga försäljningsvolymer. NSP tar tillvara de stordriftsfördelar som uppstår när verksamheten drivs i en gemensam administrativ plattform av en erfaren ledningsgrupp med dokumenterad driftkompetens. Personalutveckling, drift, inköp och ekonomistyrning är exempel på områden där verksamheten kan drivas med avsevärt högre effektivitet i aggregerad form.

KONCERNSTRUKTUR

NSP är sedan januari 2008 noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. NSP äger bolagen Nordic Service Partners Retail AB (med rörelsedrivande dotterbolaget Nordic Service Partners AB), Danmark Holding A/S (med rörelsedrivande dotter-bolaget Nordic Service Partners A/S och NSP CD A/S), NSP Gallus AB, Euroburger AB, NSP Fastighet & Bygg AB samt Swedburger AB.

Viktiga händelser under året

NSP ingick i början av 2014 avtal med världens största restaurangföretag Yum! Brands om att lansera KFC i Sverige. Avtalet innebär att NSP blir franchisetagare för varumärket KFC.

NSP ingick i början av 2014 ett utvecklingsavtal med den världsledande causual dining-kedjan TGI Fridays (Fridays) om att öppna fem Fridays-restauranger i Danmark under en period om fem år.

Ovan nämnda avtal innebär att NSP går från att vara ett en-produktbolag till ett bolag som nu representerar tre av världens största varumärken inom snabbmatssegmentet och casual dining. Breddningen av verksamheten öppnar för ökad tillväxt, lönsamhet och ökad attraktionskraft som bolag.

NSP emitterad ett obligationslån på 200 MSEK med förfall 2019. Emissionslikviden för obligationerna användes för att refinansiera existerande bankskulder samt för att investera i nya restauranger, förvärva restauranger relaterade till varumärkena Burger King, KFC och TGI Fridays samt allmänna bolagsändamål. Räntan sattes till STIBOR +5,25%.

NSP har under 2014 öppnat två (fyra) nya drive thru-restauranger, en i Sverige och en i Danmark. NSP har byggt om fyra(nio) befintliga restauranger till Burger Kings designkoncept 20/20 light. Flertalet av NSP:s restauranger är därmed ombyggda till Burger Kings senaste designkonceptet och det återstår endast ett fåtal att bygga om.

De nya restaurangerna finns i Hallunda (öppnades 17 december) och Roskilde (öppnades 6 juni). Dessa restauranger har haft en bra försäljningsutveckling och överträffat förväntningarna.

I juli köpte NSP två Burger King restauranger i Malmö genom inkråmsförvärv. Restaurangerna ligger på Stortorget respektive Värnhemstorget i Malmö. NSP avser att konvertera restaurangen på Stortorget till en KFC någon gång under 2015.

NSP:s mål är att fortsatt att öppna nya restauranger med fokus på KFC och Fridays vilket är det som primärt ska driva tillväxten och ökad lönsamhet. Tillväxtarbetet fortsätter således och vi tittar på intressanta investeringsmöjligheter där vår styrka i att driva etablerade restaurangkoncept kommer till sin rätt. Vår nästa restaurangöppning beräknas bli under sommaren 2015 då öppnar en Fridays i Köpenhamn. Därefter räknar vi med att öppna en Burger King i centrala Köpenhamn.

Vid en nyetablering tar det 12-18 månader innan investeringen i en ny restaurang når sin fulla intjäningspotential. Nyetableringar har en kortsiktig negativ inverkan på resultatet då extra resurser läggs på marknadsföring, utbildning och bemanning under öppningsskedet och ett antal månader framåt för att säkerställa en bra start på den nya restaurangen. Grundinvesteringen i en ny QSR restaurang skrivs av på drygt sex år. I ett expansivt läge, där NSP befinenr sig, gör det att avskrivningarna blir höga för att efter sex år minska. Avskrivningarna minskar kalkylmässigt med ca tre procentenheter, detta eftersom återinvesteringarna är väsentligt mycket lägre än grundinvesteringen. För att visa intjäningen i den etablerade verksamheten har vi i segmentsredovisningen särredovisat nyöppnade restauranger under dess första verksamhetsår. Arbetet med att kontinuerligt utvärdera nya lägen fortgår och NSP har en välfylld portfölj med flertalet potentiella projekt i Sverige och Danmark.

Senast uppdaterad: 2015-03-30 18:46:33 av niklas.radhammar@oxp.se