Johan Sjö vd-ord

VD har ordet 

Under verksamhetsåret 2011/2012 fortsatte koncernens lönsamma tillväxt. Omsättningen passerade för första gången fem miljarder och vi gjorde vårt hittills bästa resultat. Tillväxten på marknaden var sammantaget bra under året.

Det första halvåret växte marknaden i god takt, för att under hösten mattas av när krissignalerna från södra Europa blev starkare. Vi noterade att även om många kunder blev försiktigare i sina beställningsprognoser, så var vår tillväxt bra under tredje och fjärde kvartalet. Det var framför allt verksamheterna i Sverige och Danmark som kände av oron, medan Norge och Finland samt verksamheterna utanför Norden fortsatte att utvecklas väl. Vi genomförde sex förvärv med en sammanlagd omsättning om 430 miljoner kronor på årsbasis.

Fokus ger finansiell styrka

Addtech har historiskt sett haft bra kassaflöde och det är glädjande att konstatera att det gällde även detta år. Den främsta anledningen till vår framgång var att vi lärt oss läxan från krisen 2008-2009; det tar tid att kapitaleffektivisera. När vi såg oron på den svenska marknaden ställde vi oss inte på bromsen. De av våra verksamheter som visade lönsam tillväxt och behövde anställa eller göra förvärv kunde göra det. Vi fokuserade på rörelsekapitalet, på att hålla våra lager nere och inte binda kapital i onödan. Resultatet blev ett kassaflöde på strax över 400 miljoner kronor, koncernens hittills bästa. Det kan vi vara stolta över. Kassaflödet ger oss en stark balansräkning, vilket skapar stabilitet och möjligheter till fortsatt expansion.

Kontinuitet och utveckling   

Vi kombinerar kontinuitet och utveckling. Kontinuiteten finns i arbetssätt och företagskultur. Vi har en lång och framgångsrik tradition att förvalta, men tiderna förändras och vi måste utvecklas och förändras över tid. Addtechs framgång bygger på förmågan att tillfredsställa kundernas behov och genom det utveckla nya bärkraftiga affärsidéer. Det är därför viktigt att vi arbetar nära våra kunder för att snabbt känna av förändringar och behov.

Här finns koncernens styrka - våra dotterbolag är bra på förändring då de är relativt små, flexibla och effektiva. Ytterst är det våra medarbetare som förenar teknisk kompetens och affärsmannaskap och är den förädlande länken mellan leverantör och kund. Vår gemensamma affärsmodell bygger på att våra medarbetare vill och kan ta ansvar för att tillföra våra kunder ett tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Jag vågar påstå att våra kunder bättre och bättre förstår och uppskattar vår affärsmodell och också att vår kontinuitet och framgångsrika utveckling har gjort att Addtech över tid skapat ett större förtroende hos kunder och aktiemarknad.

Genom att alltid försöka vara ledande inom utvalda och avgränsade nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll så särskiljer sig våra dotterbolag från sina konkurrenter som oftare arbetar med en större produktbredd och mer som distributörer. Som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb korades Addtech i höstas, i hård konkurrens med andra svenska börsnoterade mellanstora bolag, till Sveriges bästa säljorganisation. Bakom priset stod Veckans Affärer och konsultbolaget Prosales.

Förvärv och entusiasm

En delstrategi för långsiktig lönsam tillväxt är expansion genom förvärv. Jag får därför ofta frågor om förvärv och förvärvstakt. Vi kommer att fortsätta att göra förvärv! Hur många det blir per år är inte viktigt, det viktiga är att de passar i vår strategi, att de i grunden använder samma affärsmodell och delar vår kultur och syn på entreprenörskap. Förvärv är en naturlig del av vår verksamhet och ett komplement till den tillväxt som våra bolag själva skapar. Inom våra dotterbolag och affärsenheter har vi bra strategier för tillväxt av egen kraft och genom förvärv. Det finns gott om bolag som har visat intresse för oss och som kan komplettera vår verksamhet.

Tillväxt och framgång bygger ytterst på viljan, affärsmässigheten och kompetensen hos våra medarbetare. Jag är stolt över den entusiasm och innovationsförmåga som jag regelbundet får se prov på. Det ställer krav på Addtech. Vi måste bli bättre på att sätta personliga mål och skapa möjligheter för våra medarbetare att vidareutveckla sin kompetens. Konkurrensen ökar och vi måste vara säkra på att vi både har och kan behålla de bästa medarbetarna inom varje område och samtidigt vara en så bra arbetsgivare att vi kan locka nya medarbetare.

Spännande tider

Eftersom turbulensen i Europa finns kvar så är vårt antagande att vi inte kommer få något gratis från marknaden under det nya verksamhetsåret. Det är upp till oss att göra ett bra jobb för att växa och hålla lönsamheten uppe. En sådan marknadsutveckling är inte fel för Addtech, det är nu som det finns goda möjligheter för oss att växa och ta nya marknadsandelar. I grunden är vi ett stabilt företag med en god riskspridning avseende kunder, leverantörer och geografiska marknader.

Addtechkoncernen kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Vi har många uppgifter att ta tag i under året för att bli ännu bättre på småskalighet i stor skala. En är att utveckla de två nya affärsenheter som bildades första april i år.

Våra dotterbolag drivs med ett stort mått av frihet under ansvar, men de vet att det gäller att möta Addtechs krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Med kontinuitet och utveckling i kombination, så når vi vår vision om att Addtech ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Vi kommer att använda all vår kraft och förmåga för att lyckas med det.

Stockholm i juni 2012

Johan Sjö

VD och Koncernchef