GRI-index

Addtechkoncernen redovisar varje år sitt CSR-arbete genom att producera en hållbarhetsredovisning som följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Detta index visar vilka frågor som besvarats och var du hittar svaren. Addtechkoncernen redovisar enligt GRI på tillämpningsnivå C sedan 2011.
 

Standardindikatorer

Källa

Sida

1

Strategi & Analys

   
1.1 Uttalande från VD om vision och strategi. ÅR 7
 

2

Organisationsprofil

   
2.1 Organisationens namn. ÅR 95
2.2 Viktigaste produkterna och tjänsterna. ÅR 5-6
2.3 Organisationsstruktur. ÅR 12-13
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. ÅR 95
2.5 Länder där verksamheten bedrivs. ÅR 11
2.6 Ägarstruktur och företagsform. ÅR 29, 106-107
2.7 Marknader som organisationen är verksam inom. ÅR 11
2.8 Organisationens storlek. ÅR 3
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden. ÅR 14
2.10 Erhållna utmärkelser och priser under redovisningsperioden. ÅR 15
 

3

Information om redovisningen

   
  Redovisningsprofil    
3.1 Redovisningsperiod. ÅR 14
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen HR 1
3.3 Redovisningscykel. ÅR 14-15
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen. ÅR 95
  Redovisningens omfattning och avgränsning.    
3.5 Process för definition av innehållet i redovisningen. ÅR 14-15
3.6 Redovisningens avgränsning. HR 3
3.7 Begränsningar i redovisningens omfattning. HR 3
3.8 Princip för redovisning av dotterbolag och utlokaliserade verksamheter. ÅR 14-15
3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar och skälen för detta. HR 3
  Innehållsförteckning enligt GRI
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. ÅR 16-17
 

4

Styrning, åtaganden och intressentrelationer

   
  Styrning    
4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning. ÅR 31-39, 100-103
4.2 Är styrelseordförande också verkställande direktör. ÅR 100-103
4.3 Beskriv huruvida VD ingår i styrelsen. ÅR 100-103
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendation till styrelsen eller företagsledningen. ÅR 113
4.8 Internt framtagna värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande. ÅR 14
  Kommunikation med intressenter    
4.14 Intresseorganisationer som organisationen har kontakt med. HR 4
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. HR 4
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. HR 4
4.17 Viktiga frågor som lyfts i kommunikationen med intressenter, hur organisationen har hanterat dessa frågor och hur de påverkat organisationens redovisning. HR 4, 6, 11
     
 

Resultatindikatorer för social påverkan*

Källa

Sida

 

Medarbetare - anställning

   
LA1 Total personalstyrka. ÅR 70
LA2 Personalomsättning. HR 6
LA7 Olyckor och arbetsskador. HR 9
 

Medarbetare - träning och utbildning

   
LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar. HR 9
LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering. HR 8
 

Mångfald och jämställdhet.

   
LA13 Sammansättning av styrelse och ledningsgrupp baserat på mångfaldsindikatorer. ÅR 100-103
LA14 Löneskillnad mellan kvinnor och män. HR 7
       
 

Resultatindikatorer för ekonomi*

   
 

Ekonomisk prestation

   
EC1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde. HR 5
EC4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn. HR 5
 

Resultatindikatorer för miljöpåverkan*

   
 

Energi

   
EN4 Indirekt användning per primär energikälla. HR 13
 

Efterlevnad

   
EN28 Efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser. HR 12
 

Utsläpp till luft och vatten

   
EN29 Miljöpåverkan från organisationens transporter. HR 14
 

Resultatindikatorer för samhällsfrågor*

   
 

Korruption

   
SO4 Åtgärder gällande korruptionsincidenter. HR 10
 

Resultatindikatorer för produktansvar*

   
 

Efterlevnad

   
SO4 Efterlevnad av lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster. HR 11
       
  ÅR = Årsredovisning, HR = Hållbarhetsrapport    
* Utfallet av dessa resultatindikationer redovisas på www.addtech.com/csr