Addtechkoncernens CSR-arbete

Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar alla dotterbolag inom koncernen. Addtechs övergripande mål är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. CSR-arbetet innebär därför att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. CSR-arbetet innebär att vi blir starkare inom detta område och därmed ett bättre val än konkurrenterna.

På senare år har Addtechkoncernen höjt ambitionerna i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, miljö och etik. Sedan flera år finns en Code of Conduct (uppförandekod) som omfattar alla dotterbolag och varje år produceras en hållbarhetsredovisning där resultatet av CSR-arbetet redovisas. Redovisningen följer Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för tillämpningsnivå C. 

Addtechs bolagsstruktur och verksamhet, med över 100 bolag, är en utmaning för snabbt genomslag i CSR-arbetet och många enheter ska införa helt eller delvis nya processer. Arbetet öppnar dock upp för ökat värde­skapande genom exempelvis attraktivare kunderbjudanden, större kostnadsbesparingar och ett förbättrat kvalitets- och personal­arbete.

Addtech har tre övergripande mål med CSR-arbetet

  • Medarbetare. Addtechs dotterbolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare och ge våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling. För att identifiera förbättringsområden genomför koncernen medarbetarundersökningar som omfattar samtliga bolag och som sedan ligger till grund för kompetens- och verksamhetsutveckling inom koncernen.
  • Leverantörer.  En stor del av Addtechbolagens omsättning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers produkter och lösningar. Addtechkoncernen arbetar kontinuerligt med att fördjupa dessa relationer och säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön.
  • Miljön.  Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Addtech har som mål att kontinuerligt öka den andelen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt miljöpåverkan. Koncernen arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.

Code of Conduct

Addtechs strategi när det gäller hållbarhetsarbetet utgår från koncernens Code of Conduct (uppförandekod). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Läs mer på www.addtech.com/csr

Hållbarhetsredovisning

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Under 2011 publicerade koncernen sin första hållbarhetsredovisning. Redovisningarna kommer varje år ligga till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Händelser under året 

  • Addtech genomförde en medarbetarundersökning som omfattade samtliga medarbetare. Syftet med undersökningen var att identifiera områden som koncernen och dotterbolagen är bra på idag som arbetsgivare och kartlägga våra förbättringsområden. Resultatet kommer att ligga till grund för ett långsiktigt och strategiskt personalutvecklingsarbete inom koncernen. 
  • En första leverantörsundersökning genomfördes som omfattade 18 av koncernens största leverantörer som tillsammans står för över 15 procent av koncernens inköpsvolym. Syftet var dels att säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön och dels att utvärdera den arbetsmetod och det verktyg Addtech tagit fram för undersökningen. Under kommande år är målet att fler koncernbolag regelbundet ska genomföra leverantörsundersökningar.
  • Addtech utsågs av Veckans Affärer och konsultföretaget Prosales till Sveriges bästa säljorganisation. Priset går till företaget som har den mest framgångsrika säljorganisationen på Nasdaq OMX Stockholm och delas ut i tre kategorier (Large Cap, Mid Cap och Small Cap). Addtech blev tilldelad priset inom kategorin Mid Cap.

Läs mer i hållbarhetsredovisningen för 2011/2012.