Innehav per kategori

Ladda ned Excel

Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 3 539 77
Utländska ägare 176 23
Summa 3 715 100
Juridiska personer 465 75
Fysiska personer 3 250 25
Summa 3 715 100