Moderbolaget i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.     12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 14 31 mar 13     31 mar 14 31 mar 13
Nettoomsättning 13 11     48 45
Administrationskostnader -13 -12     -52 -50
Rörelseresultat 0 -1     -4 -5
Resultat från andelar i koncernföretag 195 214     203 234
Ränteintäkter, räntekostnader och
liknande resultatposter
4 4     12 14
Resultat efter finansiella poster 199 217     211 243
Bokslutsdispositioner -10 -25     -10 -25
Resultat före skatt 189 192     201 218
Skatt -42 -51     -44 -53
Periodens resultat 147 141     157 165
             
Periodens totalresultat 147 141     157 165
           

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK   31 mar 14 31 mar 13
Immateriella anläggningstillgångar   0 1
Materiella anläggningstillgångar   5 0
Finansiella anläggningstillgångar   2 368 2 325
Summa anläggningstillgångar   2 373 2 326
Kortfristiga fordringar   325 307
Kassa och bank   - 1
Summa omsättningstillgångar   325 308
Summa tillgångar   2 698 2 634
Eget kapital   972 976
Obeskattade reserver   337 327
Avsättningar   17 17
Långfristiga skulder   459 354
Kortfristiga skulder   913 960
Summa eget kapital och skulder   2 698 2 634
Ställda säkerheter   - -
Ansvarsförbindelser   155 144
       
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2014 kl. 11.45 (CET).