Koncernen i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.     12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 14 31 mar 13     31 mar 14 31 mar 13
Nettoomsättning 1 678 1 463     6 089 5 403
Kostnad för sålda varor -1 150 -994     -4 106 -3 639
Bruttoresultat 528 469     1 983 1 764
Försäljningskostnader -304 -266     -1 136 -1 001
Administrationskostnader -91 -93     -358 -339
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4 1     12 13
Rörelseresultat 137 111     501 437
- i % av nettoomsättning 8,2 7,6     8,2 8,1
Finansiella intäkter och kostnader -6 -12     -26 -29
Resultat efter finansiella poster 131 99     475 408
- i % av nettoomsättning 7,8 6,8     7,8 7,6
Skatt -31 -26     -106 -85
Periodens resultat 100 73     369 323
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 98 71     363 318
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2     6 5
Vinst per aktie, SEK* 1,50 1,10     5,50 4,85
Vinst per aktie efter utspädning, SEK* 1,50 1,10     5,45 4,85
Medelantal aktier efter återköp, ’000 66 101 65 596     66 003 65 394
Antal aktier vid periodens utgång, ’000 66 135 65 764     66 135 65 764
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar            
– på materiella anläggningstillgångar med -11 -10     -42 -39
– på immateriella anläggningstillgångar med -19 -17     -80 -62
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.      
           

Ladda ned Excel

Rapport över totalresultat 3 månader t.o.m.     12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 14 31 mar 13     31 mar 14 31 mar 13
Periodens resultat 100 73     369 323
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Kassaflödessäkringar 0 0     0 0
Periodens omräkningsdifferenser 18 -29     31 -49
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen            
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 0 3     0 9
Övrigt totalresultat 18 -26     31 -40
Periodens totalresultat 118 47     400 283
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 117 46     394 279
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1     6 4

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 mar 14 31 mar 13
Goodwill 785 696
Övriga immateriella anläggningstillgångar 558 496
Materiella anläggningstillgångar 187 166
Finansiella anläggningstillgångar 20 14
Summa anläggningstillgångar 1 550 1 372
Varulager 709 675
Kortfristiga fordringar 1 137 943
Likvida medel 69 72
Summa omsättningstillgångar 1 915 1 690
Summa tillgångar 3 465 3 062
Eget kapital 1 349 1 113
Räntebärande avsättningar 252 239
Icke räntebärande avsättningar 215 188
Räntebärande långfristiga skulder 14 10
Summa långfristiga skulder 481 437
Icke räntebärande avsättningar 6 9
Räntebärande kortfristiga skulder 580 586
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 049 917
Summa kortfristiga skulder 1 635 1 512
Summa eget kapital och skulder 3 465 3 062
   

Ladda ned Excel

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital, MSEK 1 apr 13−31 mar 14 1 apr 12−31 mar 13
  Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 097 16 1 113 1 004 13 1 017
Förändring redovisningsprinciper - - - -34 - -34
Inlösta och utfärdade köpoptioner 30 - 30 24 - 24
Återköp av egna aktier -15 - -15 - - -
Utdelning -176 -3 -179 -174 -4 -178
Förändring innehav utan best. inflytande - - - -2 3 1
Periodens totalresultat 394 6 400 279 4 283
Belopp vid periodens utgång 1 330 19 1 349 1 097 16 1 113
           

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m.     12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 14 31 mar 13     31 mar 14 31 mar 13
Resultat efter finansiella poster 131 99     475 408
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 35 29     110 101
Betald inkomstskatt -40 -83     -121 -166
Förändringar i rörelsekapital -22 -1     15 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 44     479 339
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -15 -11     -54 -40
Företagsförvärv och avyttringar -42 -88     -205 -311
Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 -99     -259 -351
Utdelning till moderbolagets aktieägare - -     -176 -174
Återköp av egna aktier - -     -15 -
Övrig finansieringsverksamhet -80 47     -38 219
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -80 47     -229 45
Periodens kassaflöde -33 -8     -9 33
Likvida medel vid periodens ingång 98 87     72 50
Valutakursdifferens i likvida medel 4 -7     6 -11
Likvida medel vid periodens slut 69 72     69 72
           

Ladda ned Excel

Verkliga värden på finansiella instrument            
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
             
Finansiella instrument, MSEK 31 mar 14 31 mar 13
  Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 0 0 -
Derivat som innehas för handelsändamål 1 1 - 3 3 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 1 1 - 3 3 -
             
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 1 1 -
Derivat som innehas för handelsändamål 2 2 - 1 1 -
Villkorade köpeskillingar 27 - 27 61 - 61
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 29 2 27 63 2 61
             
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
           

Ladda ned Excel

Nyckeltal   12 månader t.o.m.
  31 mar 14 31 mar 13 31 mar 12 31 mar 11
Nettoomsättning, MSEK 6 089 5 403 5 200 4 418
Rörelseresultat, MSEK 501 437 470 380
Resultat efter finansiella poster, MSEK 475 408 447 364
Periodens resultat, MSEK 369 323 327 265
Rörelsemarginal, % 8,2 8,1 9,0 8,6
Vinstmarginal, % 7,8 7,6 8,6 8,2
Soliditet, %* 39 36 36 40
Avkastning eget kapital, %* 30 31 34 31
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 47 45 53 50
Avkastning sysselsatt kapital, %* 24 25 32 33
Skuldsättningsgrad, ggr* 0,6 0,7 0,6 0,4
Finansiell nettoskuld, MSEK 776 763 584 358
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,2 1,4 1,0 0,8
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 524 523 339 172
Nettoskuldsättningsgrad, ggr* 0,4 0,5 0,3 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 17,5 14,2 15,8 19,5
Medelantal anställda 2 100 1 815 1 612 1 445
Antal anställda vid periodens slut 2 150 2 011 1 700 1 512
* Nyckeltalen är beräknade med innehav utan bestämmande inflytande inkluderat i eget kapital.
       

Ladda ned Excel

Nyckeltal per aktie**   12 månader t.o.m.
  31 mar 14 31 mar 13 31 mar 12 31 mar 11
Vinst per aktie, SEK 5,50 4,85 4,90 3,95
Vinst per aktie, efter utspädning, SEK 5,45 4,85 4,85 3,90
Kassaflöde per aktie, SEK 7,25 5,20 6,30 4,50
Eget kapital per aktie, SEK* 20,10 16,70 14,90 13,60
Sista betalkurs per aktie, SEK 101,75 72,33 60,67 63,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 66 003 65 394 65 832 66 759
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 66 457 65 533 66 000 66 878
Antal utestående aktier vid periodens utgång, ’000 66 135 65 764 65 238 66 738
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.
** Omräkning av historiska nyckeltal per aktie har gjorts efter att antal aktier i det tredje kvartalet har delats upp på tre, sk. split.