1 april 2013 - 31 mars 2014 (12 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 6 089 MSEK (5 403).
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 501 MSEK (437) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (8,1).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 475 MSEK (408) och resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 369 MSEK (323).
 • Vinst per aktie uppgick till 5,50 SEK (4,85).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 479 MSEK (339), motsvarande ett kassaflöde per aktie på 7,25 SEK (5,20).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (31) och soliditeten var 39 procent (36).
 • En uppdelning av antalet aktier har genomförts, vilket innebär att varje aktie har delats upp på tre (3) aktier (s.k. split).
 • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fem förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 300 MSEK på årsbasis.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,67).

1 januari - 31 mars 2014 (3 månader)

 • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 1 678 MSEK (1 463).
 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 137 MSEK (111) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (7,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 100 MSEK (73).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 104 MSEK (44).

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 13 procent till 6 089 MSEK (5 403). Jämförbara enheter uppvisade en ökning med 2 procent och den förvärvade tillväxten var 11 procent. Valutakursförändringar påverkade både nettoomsättning och rörelseresultat marginellt negativt, motsvarande 20 MSEK respektive 1 MSEK under året.

Under det fjärde kvartalet (januari-mars) ökade nettoomsättningen med 15 procent till 1 678 MSEK (1 463). Jämförbara enheter ökade med 9 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 5 procent. Valutakursförändringar i kvartalet påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 6 MSEK, och rörelseresultatet påverkades positivt med 1 procent, motsvarande 1 MSEK.

Under det första halvåret var affärsläget för koncernen totalt sett stabilt trots en relativt volatil underliggande efterfrågan baserat på en splittrad marknadsbild utifrån geografi, kundsegment och produktsegment. Under det tredje kvartalet var affärsläget mer positivt men omsättningen var svag beroende på ett antal kunders försiktighet att göra inköp inför kalenderårsskiftet. De senarelagda leveranserna från det tredje kvartalet gjordes enligt plan, vilket har medfört att det fjärde kvartalet uppvisade en mycket god egengenererad tillväxt av omsättning och resultat. Affärsläget har succesivt blivit stabilare under verksamhetsåret även om efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag, framförallt inom fordons- och verkstadsindustrin, fortsatt är avvaktande. Detta påverkar framförallt affärsområdena Components och Industrial Solutions där de danska och finska marknaderna har haft tuffare marknadsförutsättningar, den norska marknaden har legat på en hög nivå och den svenska marknaden har återhämtat sig något under året. Koncernens bolag som är verksamma på marknader utanför Norden har haft en mycket positiv utveckling. För affärsområdena Life Science och Energy har efterfrågeläget från till exempel nordisk sjukvård och från kunder inom energisegmentet utvecklats väl.

Tillväxten i omsättning och resultat i koncernen under verksamhetsåret kommer både från egengenererad tillväxt och från genomförda förvärv samt att de selektiva kostnadsanpassningar som genomförts har givit en positiv resultateffekt. Detta i kombination med vårt fokus på rörelsekapital har resulterat i ett gott kassaflöde och en stark finansiell ställning, vilket ger goda framtida möjligheter. Under verksamhetsåret har koncernen tillträtt fem förvärv, vilka tillför en årsomsättning om cirka 300 MSEK. Därutöver har koncernen annonserat två förvärv med en årsomsättning om ytterligare 45 MSEK, vilket har tillträtts efter räkenskapsåret.

 

 

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 15 procent till 501 MSEK (437) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (8,1). Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,5 procent (9,2). Finansnettot var -26 MSEK (-29) och resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 475 MSEK (408).

Under det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 24 procent till 137 MSEK (111) och resultatet efter finansiella poster till 131 MSEK (99).

Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 14 procent till 369 MSEK (323) och vinsten per aktie ökade till 5,50 SEK (4,85). Effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Till följd av ändrad skattesats i Norge och Finland 2014 har uppskjuten skatt minskats med netto 4 MSEK. Föregående år minskades uppskjuten skatt med motsvarande 24 MSEK till följd av minskad skattesats i Sverige 2013. Exklusive dessa förändringar hade den effektiva skattesatsen för räkenskapsåret uppgått till 23 procent (27).