Moderbolaget i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 mar 13
Nettoomsättning 12 11   35 34   46 45
Administrationskostnader -13 -12   -39 -38   -51 -50
Rörelseresultat -1 -1   -4 -4   -5 -5
Resultat från andelar i koncernföretag - -   8 20   222 234
Ränteintäkter, räntekostnader och
liknande resultatposter
3 2   8 10   12 14
Resultat efter finansiella poster 2 1   12 26   229 243
Bokslutsdispositioner - -   - -   -25 -25
Resultat före skatt 2 1   12 26   204 218
Skatt -1 0   -2 -2   -53 -53
Periodens resultat 1 1   10 24   151 165
                 
Periodens totalresultat 1 1   10 24   151 165
               

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK   31 dec 13 31 mar 13 31 dec 12
Immateriella anläggningstillgångar   0 1 1
Materiella anläggningstillgångar   4 0 0
Finansiella anläggningstillgångar   2 335 2 325 2 142
Summa anläggningstillgångar   2 339 2 326 2 143
Kortfristiga fordringar   117 307 123
Likvida medel   - 1 0
Summa omsättningstillgångar   117 308 123
Summa tillgångar   2 456 2 634 2 266
Eget kapital   822 976 824
Obeskattade reserver   327 327 302
Avsättningar   17 17 17
Långfristiga skulder   425 354 388
Kortfristiga skulder   865 960 735
Summa eget kapital och skulder   2 456 2 634 2 266
Ställda säkerheter   - - -
Ansvarsförbindelser   144 144 147
         
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2014 kl. 12.00 (CET).