Koncernen i sammandrag

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 mar 13
Nettoomsättning 1 502 1 415   4 411 3 940   5 874 5 403
Kostnad för sålda varor -1 012 -956   -2 956 -2 645   -3 950 -3 639
Bruttoresultat 490 459   1 455 1 295   1 924 1 764
Försäljningskostnader -295 -269   -832 -735   -1 098 -1 001
Administrationskostnader -95 -89   -267 -246   -360 -339
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 10 5   8 12   9 13
Rörelseresultat 110 106   364 326   475 437
- i % av nettoomsättning 7,3 7,5   8,3 8,3   8,1 8,1
Finansiella intäkter och kostnader -7 -8   -20 -17   -32 -29
Resultat efter finansiella poster 103 98   344 309   443 408
- i % av nettoomsättning 6,9 7,0   7,8 7,8   7,5 7,6
Skatt -17 -1   -75 -59   -101 -85
Periodens resultat 86 97   269 250   342 323
Hänförligt till:                
Moderbolagets aktieägare 85 96   265 247   336 318
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1   4 3   6 5
Vinst per aktie, SEK* 1,30 1,45   4,00 3,80   5,10 4,85
Vinst per aktie efter utspädning, SEK* 1,30 1,45   3,95 3,75   5,10 4,85
Medelantal aktier, ’000 66 101 65 504   65 971 65 328   65 879 65 394
Antal aktier vid periodens utgång, ’000 66 070 65 524   66 070 65 524   66 070 65 764
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar                
– på materiella anläggningstillgångar med -10 -10   -31 -29   -41 -39
– på immateriella anläggningstillgångar med -20 -16   -61 -45   -78 -62
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.      
               

Ladda ned Excel

Rapport över totalresultat 3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 mar 13
Periodens resultat 86 97   269 250   342 323
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                
Kassaflödessäkringar 0 0   0 0   0 0
Periodens omräkningsdifferenser 10 14   13 -20   -16 -49
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - 2   - 6   3 9
Övrigt totalresultat 10 16   13 -14   -13 -40
Periodens totalresultat 96 113   282 236   329 283
Hänförligt till:                
Moderbolagets aktieägare 93 112   277 233   323 279
Innehav utan bestämmande inflytande 3 1   5 3   6 4

 

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 dec 13 31 mar 13 31 dec 12
Goodwill 775 696 681
Övriga immateriella anläggningstillgångar 572 496 483
Materiella anläggningstillgångar 187 166 165
Finansiella anläggningstillgångar 19 14 14
Summa anläggningstillgångar 1 553 1 372 1 343
Varulager 739 675 703
Kortfristiga fordringar 981 943 831
Likvida medel 98 72 87
Summa omsättningstillgångar 1 818 1 690 1 621
Summa tillgångar 3 371 3 062 2 964
Eget kapital 1 228 1 113 1 055
Räntebärande avsättningar 250 239 240
Icke räntebärande avsättningar 212 188 180
Räntebärande långfristiga skulder 163 10 122
Summa långfristiga skulder 625 437 542
Icke räntebärande avsättningar 1 9 8
Räntebärande kortfristiga skulder 556 586 443
Icke räntebärande kortfristiga skulder 961 917 916
Summa kortfristiga skulder 1 518 1 512 1 367
Summa eget kapital och skulder 3 371 3 062 2 964
     

Ladda ned Excel

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital, MSEK 1 apr 13−31 dec 13 1 apr 12−31 mar 13 1 apr 12−31 dec 12
  Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital Moder- bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande in- flytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 097 16 1 113 1 004 13 1 017 1 004 13 1 017
Förändring redovisningsprinciper - - - -34 - -34 -33 - -33
Inlösta och utfärdade köpoptioner 27 - 27 24 - 24 14 - 14
Återköp av egna aktier -15 - -15 - - - - - -
Utdelning -176 -3 -179 -174 -4 -178 -174 -4 -178
Förändring innehav utan best. inflytande - - - -2 3 1 -1 0 -1
Periodens totalresultat 277 5 282 279 4 283 233 3 236
Belopp vid periodens utgång 1 210 18 1 228 1 097 16 1 113 1 043 12 1 055
                 

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 mar 13
Resultat efter finansiella poster 103 98   344 309   443 408
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 22   75 72   104 101
Betald inkomstskatt -11 -12   -81 -83   -164 -166
Förändringar i rörelsekapital 91 98   37 -3   36 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 201 206   375 295   419 339
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -11 -11   -39 -29   -50 -40
Företagsförvärv och avyttringar -71 -98   -163 -223   -251 -311
Kassaflöde från investeringsverksamheten -82 -109   -202 -252   -301 -351
Utdelning till moderbolagets aktieägare - -   -176 -174   -176 -174
Återköp av egna aktier -15 -   -15 -   -15 -
Övrig finansieringsverksamhet -83 -62   42 172   89 219
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -98 -62   -149 -2   -102 45
Periodens kassaflöde 21 35   24 41   16 33
Likvida medel vid periodens ingång 76 50   72 50   87 50
Valutakursdifferens i likvida medel 1 2   2 -4   -5 -11
Likvida medel vid periodens slut 98 87   98 87   98 72
               

Ladda ned Excel

Verkliga värden på finansiella instrument            
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
             
Finansiella instrument, MSEK 31 dec 13 31 mar 13
  Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 0 0 -
Derivat som innehas för handelsändamål 2 2 - 3 3 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 2 2 - 3 3 -
             
Derivat som används i säkringsredovisning 0 0 - 1 1 -
Derivat som innehas för handelsändamål 3 3 - 1 1 -
Villkorade köpeskillingar 50 - 50 61 - 61
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 53 3 50 63 2 61
             
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
           

Ladda ned Excel

Nyckeltal   12 månader t.o.m.
  31 dec 13 31 mar 13 31 dec 12 31 mar 12 31 mar 11
Nettoomsättning, MSEK 5 874 5 403 5 304 5 200 4 418
Rörelseresultat, MSEK 475 437 443 470 380
Resultat efter finansiella poster, MSEK 443 408 420 447 364
Periodens resultat, MSEK 342 323 332 327 265
Rörelsemarginal, % 8,1 8,1 8,4 9,0 8,6
Vinstmarginal, % 7,5 7,6 7,9 8,6 8,2
Soliditet, %* 36 36 36 36 40
Avkastning eget kapital, %* 30 31 33 34 31
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 45 45 47 53 50
Avkastning sysselsatt kapital, %* 24 25 26 32 33
Skuldsättningsgrad, ggr* 0,8 0,7 0,8 0,6 0,4
Finansiell nettoskuld, MSEK 871 763 717 584 358
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,5 1,4 1,3 1,0 0,8
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 621 523 477 339 172
Nettoskuldsättningsgrad, ggr* 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 15,6 14,2 14,0 15,8 19,5
Medelantal anställda 2 063 1 815 1 736 1 612 1 445
Antal anställda vid periodens slut 2 134 2 011 1 936 1 700 1 512
* Nyckeltalen är beräknade med innehav utan bestämmande inflytande inkluderat i eget kapital.
         

Ladda ned Excel

Nyckeltal per aktie**   12 månader t.o.m.
  31 dec 13 31 mar 13 31 dec 12 31 mar 12 31 mar 11
Vinst per aktie, SEK 5,10 4,85 5,00 4,90 3,95
Vinst per aktie, efter utspädning, SEK 5,10 4,85 5,00 4,85 3,90
Kassaflöde per aktie, SEK 6,35 5,20 6,50 6,30 4,50
Eget kapital per aktie, SEK* 18,30 16,70 15,90 14,90 13,60
Sista betalkurs per aktie, SEK 105,50 72,33 62,00 60,67 63,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 65 879 65 394 65 306 65 832 66 759
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 66 246 65 533 65 468 66 000 66 878
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 66 070 65 764 65 524 65 238 66 738
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.
** Omräkning av historiska nyckeltal per aktie har gjorts efter att antal aktier i det tredje kvartalet har delats upp på tre, sk. split.