1 april - 31 december 2013 (9 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 4 411 MSEK (3 940).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 364 MSEK (326) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (8,3).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent till 344 MSEK (309) och resultatet efter skatt ökade med 1 procent till 269 MSEK (250).
 • Vinst per aktie uppgick till 4,00 SEK (3,80). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 5,10 SEK (5,00).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 375 MSEK (295). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 6,35 SEK (6,50).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (33) och soliditeten var 36 procent (36).
 • En uppdelning av antalet aktier har genomförts, vilket innebär att varje aktie har delats upp på tre (3) aktier (s.k. split).
 • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fem förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 300 MSEK på årsbasis.

1 oktober - 31 december 2013 (3 månader)

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 6 procent till 1 502 MSEK (1 415).
 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 110 MSEK (106) och rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (7,5).
 • Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 1,30 SEK (1,45).

Addtechkoncernens nettoomsättning under räkenskapsårets första nio månader ökade med 12  procent  till  4 411 MSEK (3 940). Jämförbara enheter redovisade oförändrad omsättning medan den förvärvade tillväxten var 13 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 26 MSEK, och rörelseresultatet påverkades negativt med 1 procent, motsvarande 3 MSEK.

Nettoomsättningen i det tredje kvartalet ökade med 6 procent till 1 502 MSEK (1 415). Jämförbara enheter minskade med 4 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 10 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen och rörelseresultatet marginellt.

Under niomånadersperioden har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag varit ojämn. Variationerna har varit stora mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Detta har framförallt påverkat affärsområdena Components och Industrial Solutions där delar av vår verksamhet hade god efterfrågan, medan andra verksamheter fortsatt har haft ett svårare affärsläge.

Generellt sett var affärsläget mer positivt och något stabilare under det senaste kvartalet jämfört med de första sex månaderna av verksamhetsåret. Trots det så ökade inte omsättningen i samma takt beroende på ett antal kunders försiktighet att göra inköp inför kalenderårsskiftet. Dessa senarelagda leveranser, till bland annat tillverkande kunder och vissa kunder inom elkraftsegmentet, påverkade framförallt våra affärsområden Components och Energy. Många av koncernens tillverkande kunder gjorde längre uppehåll över jul och nyår, vilket även skedde i våra egna producerande enheter inom affärsområdet Industrial Solutions. För affärsområdet Life Science har efterfrågeläget generellt sett fortsatt att utvecklas väl.

På de olika geografiska marknaderna är affärsläget för koncernens verksamheter sammantaget något förbättrad i både Sverige och Danmark. Den norska marknaden är stabil på en hög nivå och koncernens verksamheter i Finland som har tillverkande kunder, har känt av en minskad efterfrågan. Koncernens bolag som är verksamma på marknader utanför Norden har haft en mycket positiv utveckling. 

Sedan början av räkenskapsåret har koncernen tillträtt fem förvärv, vilka medför en årsomsättning om cirka 300 MSEK.

Rörelseresultatet ökade under delårsperioden med 12 procent till 364 MSEK (326) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (8,3). Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,6 procent (9,4). Finansnettot var -20 MSEK (-17) och resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent till 344 MSEK (309).

Under det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 4 procent till 110 MSEK (106) och resultatet efter finansiella poster till 103 MSEK (98).

Resultatet efter skatt för delårsperioden ökade med 1 procent till 269 MSEK (250) och vinsten per aktie ökade till 4,00 SEK (3,80). Effektiv skattesats uppgick till 22 procent (19). Till följd av ändrad skattesats i Norge och Finland 2014 har uppskjuten skatt preliminärt minskats med netto 4 MSEK. Föregående år minskades uppskjuten skatt med motsvarande 24 MSEK till följd av minskad skattesats i Sverige 2013. Exklusive dessa förändringar hade den effektiva skattesatsen för perioden uppgått till 23 procent (27).