GRI-index

Addtechkoncernen redovisar varje år sitt CSR-arbete genom att producera en hållbarhetsredovisning som följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Detta index visar vilka frågor som besvarats och var du hittar svaren. Källan ÅR = Årsredovisning och HR = Hållbarhetsrapport. Addtechkoncernen redovisar enligt GRI på tillämpningsnivå C sedan 2011.

 

Standardindikatorer

Källa 

Sida

1

Strategi & Analys

1.1 Uttalande från VD om vision och strategi ÅR      7

2

Organisationsprofil

2.1 Organisationens namn ÅR 83
2.2 Viktigaste produkterna och tjänsterna ÅR 5-6
2.3 Organisationsstruktur ÅR 12-13
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor ÅR 83
2.5 Länder där verksamheten bedrivs   ÅR 11
2.6 Ägarstruktur och företagsform ÅR 83, 93
2.7 Marknader som organisationen är verksam inom ÅR 10-11
2.8 Organisationens storlek ÅR 3
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden ÅR 13-14
2.10 Erhållna utmärkelser och priser under redovisningsperioden ÅR 13-14

3

Information om redovisningen

             
  Redovisningsprofil    
3.1 Redovisningsperiod HR 5
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen HR 2
3.3 Redovisningscykel HR 5
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen ÅR 83
  Redovisningens omfattning och avgränsning    
3.5 Process för defintion av innehållet i årsredovisningen ÅR 13-14
3.6 Redovisningens avgränsningar HR 5
3.7 Begränsningar i redovisningens omfattning HR 5
3.8 Princip för redovisning av dotterbolag och utlokaliserade verksamheter ÅR 12
3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar och skälen för detta HR 5
  Innehållsföreteckning enligt GRI    
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns ÅR 15-16

4

Styrning, åtaganden och intressentrelationer

   
  Styrning
4.1 Redogörelse för organisationens bolagstyrning ÅR 29-35, 87-90
4.2 Är styrelseordförande också verkställande direktör ÅR 87-90
4.3 Beskriv huruvida VD ingår i styrelsen ÅR 87-90
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendation till styrelsen eller företagsledningen ÅR 98
4.8 Internt framtagna värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande ÅR 13
  Kommunikation med intressenter    
4.14 Intresseorganisationer som organisationen har kontakt med HR 5-6
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter HR 5-6
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter HR 5-6
4.17 Viktiga frågor som lyfts i kommunikationen med intressenter, hur organisationen har hanterat dessa frågor och hur de påverkat organisationens redovisning HR 5-6

 
      
 

Resultatindikatorer för social påverkan*

Källa

Sida

 

Medarbetare - anställning

   
LA1 Total personalstyrka ÅR 62
LA2 Personalomsättning HR 10
LA7 Olyckor och arbetsskador HR 14
 

Medarbetare - träning och utbildning

   
LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar HR 13
LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering HR 12-13
 

Mångfald och jämnställdhet

   
LA13 Sammansättning av styrelse och ledningsgrupp baserat på mångfaldsindikatorer ÅR 87-90
LA14 Löneskillnad mellan kvinnor och män HR 11
                             
 

Resultatindikatorer för ekonomi*

   
 

Ekonomisk prestation

   
EC1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde HR 6
EC4 Finasiellt stöd från den offentliga sektorn HR 6
       
 

Resultatindikatorer för miljöpåverkan*

   
 

Energi

   
EN4 Indirekt användning primär energikälla HR 17-18
 

Efterlevnad

   
EN28 Efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser HR 17
 

Utsläpp till luft och vatten

   
EN29    Miljöpåverkan från organisationens transporter HR 18-19
       
 

Resultatindikatorer för samhällsfrågor*

   
 

Korruption

   
S04 Åtgärder gällande korruptionsincidenter HR 14
       
 

Resultatindikatorer för produktansvar*

   
 

Efterlevnad

   
S04 Efterlevnad av lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster HR  16


* Utfallet av dessa resultatindikationer redovisas på www.addtech.com/csr