Strategi och styrning

Addtechs strategi när det gäller CSR-arbetet utgår från koncernens Code of Conduct. Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Under 2010/2011 togs beslutet att öka ambitionen i arbetet med CSR-frågor inom koncernen. Det innebar bland annat att vi analyserade våra risker och möjligheter. Utifrån det satte vi långsiktiga och kortsiktiga mål för att minimera riskerna och utnyttja de möjligheter som finns på ett effektivt sätt.

Koncernledningen fastslår, med förankring i styrelsen, koncernens mål samt de fokusområden som skall användas för att mäta hur väl dessa mål uppfylls. Koncernens bolag rapporterar årsvis in mätvärden och nyckeltal till Addtechs ekonomifunktion som sammanställer och analyserar resultatet vilket därefter redovisas i organisationen.