Medarbetare

Vår viktigaste resurs

Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar", men aldrig frihet utan ansvar och inte heller ansvar utan frihet. Addtech organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar. Det innebär ett stort eget ansvar för dotterbolagen med stor frihet i att till exempel välja vilka typer av leverantörer som skall anlitas och vilka typer av kunder som ska bearbetas. En grundförutsättning för att detta skall fungera är att Addtech har motiverade, kreativa och beslutsmässiga medarbetare som kan prioritera bland arbetsuppgifterna, samtidigt som de kan lyfta blicken och se framåt. För att lyckas med detta arbetar Addtech för att bibehålla en öppen och positiv människosyn, som tar tillvara på våra medarbetares fulla potential, oavsett position och ansvarsnivå. Addtech framhåller vikten i att se till varje medarbetares individuella särprägel. Det är olikheterna som skapar den dynamik som gjort Addtech framgångsrikt.

Addtechs Code of Conduct

Addtechs uppförandekod; Code of Conduct är en grundpelare för vårt CSR-arbete och har varit en integrerad del av verksamheten sedan länge. Under 2010/2011 uppdaterades denna för att bättre spegla koncernens målsättning. Koncernens Code of Conduct fungerar som en kompass för våra medarbetare och inkluderar alla väsentliga punkter inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. (Fullständig omfattning listas nedan.) Koden bygger på FN:s "Global Compact", ILO:s kärnkonventioner, samt på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och riktar sig till både vår egen och våra leverantörers verksamhet. Koncernens Code of Conduct som fastställts av styrelsen gäller för samtliga bolag inom koncernen och återfinns på Addtechs hemsida www.addtech.se/csr samt finns lättillgängligt för alla våra medarbetare på Addtechs intranät. 

Koncernen följer gällande lagar och regler i de länder där den är verksam. Medan dotterbolag och anställda dessutom förväntas följa Addtechs uppförandekod, strävar Addtech efter att också våra leverantörer ska leva upp till vår Code of Conduct - även i de fall där denna är mer långtgående än nationella lagar och förordningar.

CoC.png

Medarbetarundersökning

Under året genomförde Addtech en medarbetarundersökning vilken omfattade samtliga anställda i koncernen. Addtechs medarbetarundersökning var den andra i sitt slag inom koncernen och behöll föregångarens struktur och frågebatteri, vilket innebär att intressanta jämförelser nu kan göras mot föregående år. Syftet med undersökningen är att identifiera områden som dotterbolagen och koncernen är bra på idag som arbetsgivare och samtidigt kartlägga förbättringsområden. Ur ett koncernperspektiv ger undersökningen Addtech möjlighet att erbjuda dotterbolagen stöttning där det finns gemensamma behov och samtidigt kunna sprida kunskap och idéer från framgångsrika bolag vidare inom koncernen.  

Resultatet för 2012/2013 ligger i linje med föregående år och visar att koncernens medarbetare trivs fortsatt bra på sina arbetsplatser, detta oavsett vilket affärsområde eller vilket land de är arbetar i.  

Medarbetarundersokning 2013

Koncernledningen på Addtech uppmuntrar respektive VD inom varje dotterbolag att ta fram en handlingsplan som är baserad på bolagets enskilda resultat. Resultatet av årets medarbetarundersökning kommer även att ligga till grund för ett långsiktigt och strategiskt personalutvecklingsarbete inom koncernen. Addtechs ambition är att fortsätta genomföra en medarbetarundersökning årligen för att kunna kartlägga förändringar. Det bör tilläggas att ingen hänsyn tagits till hur stora dotterbolagen är eller om de nyligen förvärvats till koncernen. Addtech växer ständigt och med decentraliseringsmodellen som bas landar mycket ansvar på respektive VD i dotterbolagen. Somliga dotterbolag har flera hundra medarbetare med en väl fungerande HR-avdelning medan andra är små bolag med en handfull individer. Det tål att upprepas att utmaningen för Addtechs CSR-arbete ligger i variationerna mellan företagets mycket självständiga dotterbolag.

Personalomsättning

Personalomsattning 2013

Under året uppgick personalomsättningen till 10 % (13 %). I tabellen ovan ges en djupare inblick i koncernens personalomsättning, fördelad på kön och ålder. Addtech är i grunden en nordisk koncern och omkring 90 % av koncernens medarbetare arbetar i något av de nordiska länderna. 

Könsfördelning och löneskillnader

Konsfordelning Andel Kvinnor 2013

Teknikhandelsbranschen har historiskt sett varit mansdominerad och detta är sant även om man ser till andelen sökande kvinnor respektive män till tekniska högskolor i Sverige. Addtechs ambition är att genom att vara en attraktiv arbetsgivare kontinuerligt öka andelen kvinnor i koncernen. Andelen kvinnor respektive män i koncernen ska åtminstone återspegla den generella könsfördelningen inom branschen, samt andelen examinerade från tekniska högskolor. Addtech ligger i linje med fördelningen på Sveriges tekniska utbildningar, där andelen sökande och antagna kvinnor ligger på 30 %. Nyckeltal avseende fördelningen av män och kvinnor inom olika funktioner inom Addtech framgår av tabellen ovan.

Loneskillnader 2013

Löneskillnaderna för män och kvinnor inom koncernen varierar i olika befattningsområden. Addtechs kartläggning visar på en ojämn fördelning mellan manliga och kvinnliga löner. Det bör dock nämnas att ingen hänsyn tagits till ålder, arbetstidens omfattning, tidigare erfarenhet, utbildning eller produktivitet. Exempelvis kan nämnas att 23 % av Addtechs kvinnliga medarbetare är 30 år eller yngre, medan motsvarande siffra för män är 15 %. Vidare är 28 % av männen 50 år eller äldre medan motsvarande siffra för kvinnor är 19 %. Addtech strävar givetvis efter att alla anställda i koncernen, oavsett kön, ska ges lika möjligheter till ersättning för likvärdigt arbete och arbetar aktivt för att bryta det gamla mönstret.

Den tillsynes skeva relationen i tabellen ovan mellan kvinnor och mäns löner inom produktion beror på att majoriteten av kvinnorna inom produktion återfinns i Norden. Av det sammanlagda antalet män inom produktion är fördelningen jämn, det vill säga 50 % i Norden och 50 % utanför Norden.

Anställda

Anstallda 2013
Majoriteten av koncernens arbetskraft är fast anställd. Inhyrd personal används primärt för att ersätta ordinarie anställda vid sjukdom eller annan frånvaro. I tabellen ovan redovisas fördelningen mellan fast anställda och inhyrd personal.

Utvecklingssamtal

Andel Anstallda Med Regelbundna Utvecklingssamtal 2013
Dialog med koncernens medarbetare sker inom varje bolag i koncernen, till exempel i samband med årliga utvecklingssamtal. Addtechs utveckling och konkurrenskraft är starkt kopplad till medarbetarnas kompetensutveckling och välbefinnande. Koncernens bolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare som ger våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling.

En ambition inom koncernen är att alla medarbetare årligen ska ha ett personligt utvecklingssamtal med sin närmaste chef. En viktig del i utvecklingssamtalet är att identifiera möjligheter till ökad kompetens och välbefinnande för den anställde, liksom att förbättra trivsel och välmående på arbetsplatsen.

Under 2012/2013 genomfördes formella utvecklingssamtal med 57 % (60 %) av Addtechs medarbetare. Tillkomsten av nya bolag är förklaringen till försämringen jämfört med föregående år. Totalt sett har 300 anställda kommit till Addtech via förvärv under året. Det rensade resultatet där nya bolag exkluderats visar på en förbättring; 63 % jämfört med föregående år, vilket dock fortfarande en bra bit ifrån Addtechs långsiktiga ambition. I de för året nya dotterbolagen är motsvarande siffra 23 %.

Addtech kommer under det kommande året fortsätta att se över de rutiner och verktyg som finns tillgängliga för koncernens bolag, i syfte att öka andelen genomförda utvecklingssamtal. Särskilda ansträngningar görs för nyförvärvade bolag.

Utbildningstimmar

Utbildningstimmar Per Anstalld 2013

Att utveckla våra medarbetares kompetenser är att utveckla Addtechs verksamhet. I detta syfte driver vi bland annat vår egen affärsskola. I mer än ett decennium har Addtechs Affärsskola varje år utbildat ett hundratal anställda inom Addtech i exempelvis koncernens företagskultur, affärsmannaskap samt i presentations-, och förhandlingsteknik. Antalet utbildningsdagar per anställd och personalkategori under året framgår av tabellen ovan. Med utbildning menar vi:

  • Alla former av yrkesutbildning och undervisning
  • Betald ledighet som bolaget ger sina anställda för utbildning
  • Extern utbildning som helt eller delvis betalas av bolaget
  • Utbildning om särskilda ämnen som hälsa och säkerhet
  • Utbildning hos leverantörer

Direkt handledning av överordnad på arbetsplatsen ingår ej.

Hälsa och säkerhet

Halsa Och Sakerhet 2013

Hälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Addtech. Koncernen har en nollvision gällande arbets­relaterade olycksfall, sjukdomar och incidenter och en ambition att kontinuerligt verka för förbättrad hälsa och välmående bland våra medarbetare. I Addtechs olika produktionsrelaterade enheter finns potentiella risker för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor men även inom säljprocessen finns en olycksrisk vid till exempel resor till och från kunder samt vid besök i kunders fabriker eller anläggningar. Tabellen Hälsa och Säkerhet ger en översikt över Addtechs resultat inom detta område. Sett till koncernens storlek och antal anställda är dessa siffror relativt låga. Ökningen gentemot förra året på cirka 0,4 % i förhållande till antalet anställda härstammar framförallt från ett av koncernens nyförvärvade bolag som ensamt står för hälften av ökningen; sex rapporterade skador. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat under året.

Som teknikhandelskoncern kan Addtech inte bortse från att våra medarbetare kan vara föremål för mutor. Detta gäller särskilt i samband med inköp i länder där korruption är allmänt utbredd. Utvecklingen av korruption i olika länder där Addtech verkar följs kontinuerligt på till exempel Transparency Internationals webbplats (www.transparency.org). Affärsetik har alltid stått högt på koncernens agenda och är en fråga som kontinuerligt behandlas bland annat inom koncernens egen affärsskola. Inom koncernen finns en uttalad nolltolerans mot korruption och att inget fall av korruption konstaterats under året (0) ligger därmed i linje med vår förväntan.