Kunder

Kontakten med våra kunder hanteras genom Addtechs dotterbolag. Ökade krav på hållbarhetsarbete från våra kunder märks allt tydligare, bland annat genom att våra kunder börjar granska sina leverantörer, det vill säga Addtechkoncernens dotterbolag, ur CSR-synpunkt. För att fortsätta vara en värdefull länk mellan tillverkare och användare måste Addtech utvecklas i takt med de ökade kraven.

Koncernens dotterbolag är verksamma på en mängd olika marknader och inom olika branscher vilket medför olika typer av kundkrav. Generellt kan dock sägas att många av kraven är relaterade till säkerhet på arbetsplatserna och miljön. För vissa av koncernens bolag är förfrågningar relaterade till den europeiska kemikalielagstiftningen (REACH) också vanliga. Utöver detta kommer även krav på att Addtech och i förlängningen våra underleverantörer följer internationella konventioner när det gäller mänskliga rättigheter.