Hållbar utveckling på Addtech

Addtechs målsättning är att fortsätta vara värdeskapande för våra aktieägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vi sammanfattar det i tre kategorier; Ekonomiskt, Socialt och Miljömässigt värdeskapande.

Ekonomiskt Vardeskapande 2013

Ekonomiskt värdeskapande

Ekonomisk styrka är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och Addtech arbetar dedikerat för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva. I en ständigt förändrande värld måste företag utvecklas för att överleva långsiktigt. Addtechs övergripande vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel genom tydligt utformade krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Dessa begrepp är därmed grundläggande för Addtechs hållbarhetsarbete.

Socialt värdeskapande

En förutsättning för Addtechs hållbara utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma. För att upprätthålla vårt goda anseende ska Addtech i samtliga åtaganden hålla hög kvalitet och hög etisk nivå. En väsentlig del av våra dotterbolags framgång bygger på en god relation med samhället med ömsesidig tillit och engagemang. Koncernens dotterbolag avgör själva båda vilken typ av aktiviteter de ska delta i och i vilken utsträckning. Detta går hand i hand med Addtechs decentraliserade affärsmodell. Vi tror att våra dotterbolag är mest lämpade att avgöra när, och på vilket sätt, koncernen ska rikta sitt stöd.

Addtechs dotterbolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare och ge våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling. För att identifiera förbättringsområden genomför vi bland annat medarbetarundersökningar som sedan ligger till grund för kompetensutveckling och affärsmannaskap inom koncernen. Addtech vet vikten av att värna om vår viktigaste resurs; våra medarbetare. Addtechs Code of Conduct fungerar som en kompass för våra medarbetare och våra leverantörer uppmanas att verka i linje med den.  

Miljömässigt värdeskapande

Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Vi har som mål att kontinuerligt öka den andelen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt påverkan på miljön. Vi arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi själva kan påverka. Vår indirekta miljöpåverkan ligger i händerna på våra leverantörer. Med leverantörsundersökningar hoppas vi få en bättre överblick över hur våra leverantörer arbetar med CSR-frågor och påverka dem mot en positiv utveckling.

Addtechkoncernens miljöpolicy är sedan tre år tillbaka en del av vår Code of Conduct och uttrycker viljan att ta vår del av ansvaret för att förbättra miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Vi bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska koncernens direkta och indirekta miljöpåverkan.  Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser ska vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet. Miljöperspektivet ska finnas med i viktiga beslut, i syfte att skapa långsiktigt värde för koncernens kunder, medarbetare, aktieägare och för samhället i stort. Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet.  Detta innefattar i förlängningen att hänsyn skall tas till hela livscykeln hos de varor och tjänster vi tillhandahåller. Genom hög kompetens hos våra medarbetare och genom att ständigt utveckla vårt kunnande om miljöefffekter kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna.

Miljöfrämjande åtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Leverantörer uppmanas att verka i linje med vår miljöpolicy. Leverantörer ska även känna till och följa de krav som finns enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Leverantörer ska som ett minimikrav ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.