Addtechs CSR-arbete

Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar alla dotterbolag inom koncernen. Addtechs övergripande mål är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. CSR-arbetet innebär därför att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. CSR-arbetet innebär att vi blir starkare inom detta område och därmed ett bättre val än konkurrenterna.

På senare år har Addtechkoncernen höjt ambitionerna i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, miljö och etik. Sedan flera år finns en Code of Conduct (uppförandekod) som omfattar alla dotterbolag och varje år produceras en hållbarhetsredovisning där resultatet av CSR-arbetet redovisas. Redovisningen följer Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för tillämpningsnivå C.

Addtechs bolagsstruktur och verksamhet, med cirka 130 bolag, är en utmaning för snabbt genomslag i CSR-arbetet och många enheter ska införa helt eller delvis nya processer. Arbetet öppnar dock upp för ökat värdeskapande genom exempelvis attraktivare kunderbjudanden, större kostnadsbesparingar och ett förbättrat kvalitets- och personalarbete.

Hållbar utveckling på Addtech

Addtechs målsättning är att fortsätta vara värdeskapande för våra aktieägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vi sammanfattar det i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande.
  • Ekonomiskt värdeskapande. Ekonomisk styrka är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och Addtech arbetar dedikerat för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva. 
  • Socialt värdeskapande. En förutsättning för Addtechs hållbara utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma. Addtechs Code of Conduct fungerar som en kompass för våra medarbetare och våra leverantörer uppmanas att verka i linje med den. 
  • Miljömässigt värdeskapande. Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Addtech har som mål att kontinuerligt öka den andelen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt miljöpåverkan. Koncernen arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.

Code of Conduct

Addtechs strategi när det gäller hållbarhetsarbetet utgår från koncernens Code of Conduct (uppförandekod). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Läs mer på http://www.addtech.se/code-of-conduct.

Hållbarhetsredovisning

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Under 2011 publicerade koncernen sin första hållbarhetsredovisning. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Händelser under året

  • Addtech genomförde den årliga medarbetarundersökningen som omfattar samtliga medarbetare. Syftet med undersökningen är dels att identifiera områden som koncernen och dotterbolagen är bra på idag som arbetsgivare och att kartlägga våra förbättringsområden. Årets resultat ställdes mot föregående år och utgör en viktig indikator för Addtechs långsiktiga och strategiska personalutvecklingsarbete inom koncernen. 
  • Addtechs CSR-råd bildades under året. I rådet finns representanter från Addtechs fyra affärsområden som tillsammans med externa experter skall driva CSR-arbetet inom koncernen och utarbeta förslag till riktlinjer och principer för styrning av hållbarhetsarbetet i hela koncernen. Med andra ord verka värdeskapande för våra dotterbolag. 
  • Arbetet med Addtechs leverantörsundersökning påbörjades under det förra verksamhetsåret. I år har vi tagit frågan vidare och utvärderat undersökningsmetoden. Målet är att etablera en strukturerad avstämning av Addtechs leverantörer med syfte att säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön. Addtech vill aktivt uppmuntra leverantörer att integrera CSR-arbetet i sina affärsmodeller så att vi tillsammans verkar värdeskapande i samma riktning. Förhoppningen är att implementera en genomarbetad leverantörsundersökning som är både relevant för Addtechs målsättningar och för branschen som helhet. 

Läs mer i hållbarhetsredovisningen för 2012/2013 på www.addtech.se/hallbarhet.