Året i korthet

Verksamhetsåret 2012/2013

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 403 miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet minskade med 7 procent och uppgick till 437 miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade med 1 procent till 323 miljoner kronor, motsvarande en vinst per aktie på 14,60 kronor.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent och soliditeten var 37 procent.
  • Totalt genomfördes åtta förvärv, vilka tillförde en omsättning om cirka 590 miljoner kronor på årsbasis.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie.
  • Affärsklimatet har på flera av koncernens marknader varit avvaktande och ojämnt under året. Marknadsbilden är fortfarande splittrad och affärsläget skiljer sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer.
  • Totalt sett har omsättning och resultat för jämförbara enheter sjunkit för helåret. Genom förvärven har koncernen visat ökad nettoomsättning och minskat rörelseresultat jämfört med föregående år.
  2012/2013 2011/2012 Förändring, i procent
Nettoomsättning, MSEK 5 403 5 200 4
Rörelseresultat, MSEK 437 470 -7
Avkastning på rörelse­kapital (R/RK), % 45 53 -15
Vinst per aktie, SEK 14,60 14,65 0
Eget kapital per aktie, SEK 51,20 46,20 11
Avkastning eget kapital, % 30 34 -12
Medelantal anställda 1 815 1 612 13
       
För definitioner se sidan 97.