Förvaltningsberättelse

1 april 2012 - 31 mars 2013

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012/2013.

Marknadsutveckling under året

Affärsklimatet på flera av koncernens marknader har under året varit avvaktande och ojämnt. Efterfrågan har varierat mellan månaderna men totalt sett har omsättningen och resultatet för jämförbara enheter sjunkit för helåret. Inräknat tillskottet av omsättning och resultat från de förvärvade bolagen så har koncernen ökat nettoomsättningen med sammanlagt fyra procent. Rörelseresultatet minskade dock något jämfört med föregående år. Över året har marknadsbilden varit splittrad och affärsläget har skiljt sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Det är framförallt försäljningen till kunder inom fordons-, papper och massa samt verkstadsindustri som har minskat under verksamhetsåret. Koncernens verksamheter inriktade mot medicinteknik och energirelaterade marknadssegment samt mot nordisk sjukvård har fortsatt att utvecklas väl. På marknaden för insatskomponenter till nordiska tillverkningsföretag är det framförallt verksamheterna i Sverige och Danmark som har känt av en svagare konjunktur under året. Koncernens verksamheter i Norge och Finland samt på marknader utanför Norden har generellt sett utvecklats starkare under året.

Utveckling per kvartal

  • Första kvartalet. Räkenskapsåret inleddes med en relativt stabil efterfrågan trots den oro som präglade ett flertal av koncernens marknader. Sammantaget uppvisade koncernen ingen underliggande tillväxt under kvartalet och ökningen av omsättningen med åtta procent var framförallt hänförlig till genomförda förvärv. Marknadsbilden var splittrad och affärsläget skiljde sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Efterfrågan inom ett flertal produkt- och marknadsområden var fortsatt stabil men marknadsläget för insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag karaktäriserades av större försiktighet. Det var framförallt affärsområdet Industrial Solutions som under kvartalet kände av en återhållsamhet hos kunderna. För affärsområdet Components var efterfrågan relativt stabil, men utvecklingen var splittrad mellan de olika geografiska marknaderna. Affärsområdena Energy och Life Science hade god efterfrågan trots något mer avvaktande marknad inom enstaka nischer.
  • Andra kvartalet. Under det andra kvartalet minskade omsättningen med två procent. Försäljningen av insatskomponenter minskade till flera av koncernens tillverkande kunder. Vi såg en ökad försiktighet hos kunderna med fördröjningar i leveransplaner som följd. Koncernens omsättning för jämförbara enheter minskade under kvartalet, medan förvärvade bolag bidrog med både omsättning och resultat enligt förväntan. Marknadsbilden var oförändrad från det första kvartalet och affärsläget skiljde sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Både affärsområdet Components och Industrial Solutions upplevde fortsatt dämpad efterfrågan från nordiska tillverkningsföretag, framförallt inom fordons- och verkstadsindustrisegmenten i kvartalet. För affärsområdet Energy var efterfrågan relativt stabil, men även här märktes en större försiktighet hos kunderna med förseningar av leveranser inom vissa segment. För affärsområdet Life Science fortsatte efterfrågan att vara god både för diagnostikutrustning och mät- och analysinstrument till nordisk processindustri.
  • Tredje kvartalet. Oron som präglat flertalet av koncernens marknader under de två första kvartalen fortsatte även under det tredje kvartalet. Omsättningen ökade med två procent. Efterfrågan varierade mellan månaderna men totalt sett minskade omsättningen för jämförbara enheter i kvartalet. Det var framförallt försäljningen av insatskomponenter till tillverkande kunder inom fordons-, papper och massa samt verkstadsindustri som minskade. Flera tillverkande kunder valde att stänga sin produktion under en längre tid i december detta år jämfört med tidigare år. Under kvartalet initierade koncernen aktiviteter som påverkar kostnads- och rörelsekapitalsituationen i verksamheter med försämrade affärslägen. Det fortsatt svagare marknadsläget påverkade verksamheterna inom Components och då främst i Sverige och Danmark. För Industrial Solutions fortsatte den försvagning som vi sett i tidigare kvartal även under det tredje kvartalet och märktes i fler marknadssegment än tidigare. Nya projekt blev försenade och efterfrågan minskade på elektromekaniska komponenter till flera större kunder inom specialfordonsindustrin.   Verksamheterna inom affärsområdet Energy uppvisade totalt sett en stabil efterfrågan där några verksamheter har påverkats av en svagare konjunktur medan andra har ett fortsatt positivt affärsklimat. För Life Science fortsatte den goda efterfrågan för diagnostikutrustningar och reagenser.
  • Fjärde kvartalet. Under årets sista kvartal ökade nettoomsättningen med sju procent. Jämförbara enheter minskade med två procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 11 procent. I det fjärde kvartalet har affärsläget inom vissa områden stabiliserats något och minskningen för jämförbara enheter var mindre under det fjärde kvartalet jämfört med det andra och tredje kvartalet. Under kvartalet fortsatte arbetet med åtgärder för att anpassa kostnader och rörelsekapital i utvalda verksamheter. Totalt sett har anpassningarna omfattat cirka 100 medarbetare. För affärsområdena Components och Industrial Solutions var efterfrågeläget relativt svagt framförallt från nordiska tillverkningsföretag inom fordons- och verkstadsindustrisegmenten. Affärsområdet Energy hade totalt sett en bra affärsaktivitet i kvartalet, men även här ser vi att det skiljer sig mellan de olika verksamheterna. Efterfrågan var fortsatt bra framförallt för nischade produkter inom elkraftdistribution. Life Science avslutade året starkt och redovisade sin högsta omsättning någonsin. Tillväxten i både omsättning och resultat är har skapats både i den egna verksamheten och via framgångsrika förvärv. Marknadsläget var oförändrat positivt avseende diagnostikutrustningar. Försäljningen av mät och analysinstrument till nordisk processindustri var något svagare i kvartalet beroende på leveransförskjutningar i några projekt medan försäljningen av laboratorieutrustning avslutades starkt med flera större instrumentförsäljningar.

Viktiga händelser under året

Sammanfattningsvis kännetecknas verksamhetsåret 2012/2013 av ett avvaktande och ojämnt affärsklimat med stora variationer mellan månaderna. Marknadsbilden är splittrad och affärsläget skiljer sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Fokus under året har varit att vidareutveckla de olika verksamheterna och genomföra förvärv inom valda segment och nischer. Under året har åtta förvärv genomförts i tre av våra affärsområden. Förvärven har utvecklats väl och bidragit positivt med både omsättning och resultat samt kompenserat för den totalt sett svagare organiska utvecklingen. Koncernen har under året arbetat mer aktivt med åtgärder som påverkar kostnads- och rörelsekapitalsituationen i de verksamheter som har ett försämrat affärsläge. Aktiviteterna fortsätter och sammantaget har anpassningarna hittills omfattat cirka 100 medarbetare.

Finansiellt har koncernens läge varit starkt under året. Soliditeten är fortsatt hög och nettoskuldsättningsgraden är låg. Koncernens lönsamhet mätt som R/RK har sjunkit från 53 procent till 45 procent under året. Åtgärderna som genomförs i de olika verksamheterna kommer att leda till en bättre anpassad kostnadsnivå och minskat rörelsekapital, vilket kombinerat med en stark finansiell ställning ger goda framtida möjligheter. Koncernen är väl rustad för fortsatt expansion av verksamheten.