AFFÄRSIDÉ

NSP ska erbjuda god, prisvärd och snabbt serverad mat i fräscha restaurangmiljöer till konsumenter i Norden. Servicenivån ska motsvara gästernas högt ställda krav vilket uppnås genom att restaurangerna drivs av självständiga ledare med stöd av NSP:s organisation och systemkunskap.

AFFÄRSMODELL

NSP:s huvudsakliga verksamhet består i att vara franchisetagare till Burger King Corporation. NSP driver för närvarande ett femtiotal egna Burger King-restauranger. Franchisegivaren Burger King Corporation tillhandahåller varumärke och koncept, rikstäckande kampanjer, inköpskanaler, produktutveckling medan NSP svarar för etablering, utveckling och drift av restauranger samt lokal marknadsföring. Försäljning och resultat skapas genom att erbjuda Burger King-konceptet till gästerna på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt.

Intäkter kommer från försäljning av hamburgare och tillbehör till gäster i NSP:s restauranger mot kontant- eller kortbetalning. Inköp av insatsvaror och övriga kostnader sker mot faktura med betalningsvillkor på mellan 20-30 dagar. Affärsmodellen skapar positiva dagliga kassaflöden och god lönsamhet.

Vid sidan av Burger King-verksamheten äger NSP varumärket och franchise-konceptet Taco Bar. NSP har för närvarande en master franchise-tagare som svarar för Taco Bars erbjudande på den svenska marknaden. NSP bidrar, i utbyte mot royalty på försäljningen, med franchisesystem och rutiner, marknadsföring, systemutveckling och råvaruhantering.

MÅL

NSP ska vara en ledande nordisk restaurangoperatör med en EBITDA-marginal om 9 procent och en rörelsemarginal om 5 procent, samt vara en attraktiv partner till kapitalmarknadens aktörer, näringsidkare och fastighetsägare.

Bolagets driftsmarginal (EBITDA-marginal i restaurangportföljen) ska uppgå till minst 13 procent och SG&A ska ej överstiga 4 procent. För 2011 uppgick driftsmarginalen till 11,8 procent (12,6) och SG&A till 5,5 (5,6) av försäljningen. 

Tillväxt över en konjunkturcykel

NSP ska uppnå en tillväxt för jämförbara restauranger på 5 procent per år. Tillväxt genom nyetableringar och förvärv ska uppgå till ytterligare minst 5 procent per år. För 2011 uppgick tillväxten på jämförbara restauranger till -2,5 procent (-9,6) och tillväxt genom förvärv till 1,7 procent (0).

Finansiell struktur

Soliditeten ska vara lägst 25 procent. För 2011 uppgick soliditeten till 30,8 procent (34).

STRATEGIER

Lönsamma och lokalt marknadsförda restauranger

NSP arbetar aktivt för att erbjuda gästerna en jämn och hög servicenivå som överträffar gästernas förväntningar. Försäljningen i det befintliga restaurangbeståndet ska ökas år från år genom lokal marknadsföring och hög service. 

Optimerad stordrift

NSP utnyttjar stordriftsfördelar och kostnadssynergier. NSP:s administrativa plattform måste därför kontinuerligt utvecklas för att optimera driftkostnaderna i den löpande verksamheten.

Medarbetare som trivs

NSP arbetar aktivt med att skapa en medarbetarupplevelse som innebär att medarbetare ska trivas och tycka om att gå till arbetet. NSP ska kännetecknas av en för branschen lägre personalomsättning som uppnås med hjälp av engagerade, välutbildade och certifierade arbetsledare och restaurangchefer i kombination med attraktiva avtalslösningar och incitamentsystem som stöder självständigt ansvarstagande.

Attraktiv kommersiell partner

NSP ska vara en attraktiv affärspartner för fastighets- och köpcentrumägare. NSP ska löpande utveckla restaurangportföljen genom investeringar i ombyggnader, omflyttning av restauranger till attraktivare lägen och nyöppningar på i första hand befintliga marknader.

Nordisk hemmamarknad

NSP ser Norden som sin hemmamarknad och arbetar för fortsatt expansion av Burger King-verksamheten och etablering av Taco Bar på marknader utanför Sverige.