Femårsöversikt

Ladda ned Excel

Nyckeltal, koncernen 2011 2010 2009 2008 2007
Belopp i MSEK om annat ej anges helår helår helår* helår* helår
Nettoomsättning 617,1 632,5 677,8 638,8 566,6
Tillväxt, % -2,4 -7,0 6,0 13,0 47,0
Avskrivningar -28,7 -29,7 -31,6 -29,5 -18,4
Rörelseresultat 10,6 15,0 9,6 -20,3 10,5
Finansnetto -11,0 -7,6 -13,4 -10,4 -7,8
Resultat före skatt -0,4 7,5 -3,8 -30,7 2,7
EBITDA (Resultat före avskrivningar) 39,6 44,8 41,2 9,2 28,9
EBITDA-marginal, % 6,4 7,1 6,1 1,4 5,1
EBIT-marginal, % 1,7 2,4 1,4 3,2 1,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,8 22,7 26,9 -10,6 31,6
Investeringar (inklusive pågående och förvärvad verksamhet) 57,4 20,0 20,4 44,2 27,0
Amorteringar 77,1 29,3 48,6 7,5 12,5
Balansomslutning 405,0 341,7 384,8 435,4 402,9
Eget kapital 124,6 116,1 113,6 95,5 101,5
Soliditet, % 30,8 34,0 29,5 21,9 25,2
Räntebärande skulder 178,0 132,9 158,9 211,6 164,5
Nettoskuldsättning 145,8 120,8 134,4 179,3 139,3
Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA, ggr 3,7 2,7 3,3 19,5 4,8
Eget kapital + nettoskuldsättning 270,5 236,9 248,0 274,8 240,8
Skuldsättningsgrad, % 54,0 51,0 54,0 65,0 58,0
Avkastning eget kapital, % 1,7 9,7 neg neg neg
Avkastning totalt kapital, % 0,8 6,4 3,7 neg neg
Antal restauranger 48 42 44 44 36
Omsättning per restaurang och år 14,1 15,1 15,6 14,5 15,7
Årsanställda, antal 759 731 791 818 747
Omsättning kronor/årsanställd, kSEK 813,0 865,2 862,3 781,0 759,0
 
 
* ) Resultaträkningsmått avser kvarvarande verksamheter