burger king

NSP:s möjligheter att påverka restaurangernas försäljning och lönsamhet är goda. Franchisegivaren Burger King Corporation erbjuder ett välutvecklat franchisesystem som ger tydliga konkurrensfördelar. Och internt har NSP en effektiv organisation som utnyttjar koncerngemensamma processer och satsar strategiskt på personalutveckling.

NSP:s drift av Burger King-restauranger är väl utprövad och systematiserad vilket ger goda förutsättningar att nå lönsamhet. Franchisesystemet innehåller allt från tydliga manualer som ger detaljbeskrivningar av hur restaurangerna bäst drivs, till stordriftsfördelar inom marknadsföring, produkt- och teknikutveckling, råvaruinköp och köksutrustning. Utöver det bidrar Burger King Corporation också med en rad olika stödfunktioner och driver ett kontinuerligt produktutvecklingsarbete vars resultat franchisetagare löpande kan ta del av.

Stora möjligheter att påverka lönsamheten

Det finns goda möjligheter för NSP att påverka restaurangernas lönsamhet. Framgångsreceptet ligger i att ta vara på restaurangernas stordriftsfördelar och de kostnadssyneriger som finns i koncerngemensamma processer för inköp, personal, nyetablering och ekonomi. NSP har idag en effektiv driftsorganisation som tar vara på dessa möjligheter. En smidig back office-funktion gör dessutom att regioncheferna kan fokusera helt på att stödja och följa upp restaurangcheferna i de olika verksamhetsprocesserna, däribland ekonomistyrning, affärsmannaskap, personalutveckling, miljö och säkerhet.

Restaurangernas läge avgör försäljningspotentialen

Den allra viktigaste framgångsfaktorn för en restaurangs försäljningspotential är läget. NSP:s restauranger ligger främst i fristående fastigheter vid trafikknutpunkter eller i centrala storstadsområden. Det ger en god utgångspunkt för att restaurangerna ska nå sina försäljningsmål. NSP utvärderar med jämna mellanrum samtliga restauranger för att se över vilka förbättringspotentialer som finns.

Medarbetarna sätter försäljningen och lönsamheten

NSP:s medarbetare har en nyckelroll för att restaurangerna kan drivas effektivt och lönsamt samt nå försäljningsframgångar. Det hela är mycket enkelt. Engagerad, positiv och motiverad personal ger en bättre service vilket leder till ökad merförsäljning och att gästerna återkommer. Ofta säkerställer det också att arbetsbeskrivningar och manualer respekteras och följs.

Arbetsstyrkan består framförallt av ungdomar, hela 95 procent av alla anställda inom NSP är under 29 år. För att vara en attraktiv arbetsgivare för denna åldersgrupp satsar NSP på utbildning och coachning samt säljtävlingar och kampanjer som syftar till att belöna framgångsrika individer, arbetslag och restauranger.

Rekrytering av ny servicepersonal görs lokalt av restaurangerna, ofta med hjälp av befintlig personal som tipsar sina kamrater. Rekrytering av arbetsledare och restaurangchefer sker oftast internt eftersom praktisk erfarenhet prioriteras högt för dessa tjänster. Ett femtiotal medarbetare vidareutbildas varje år inom en rad olika ämnesområden genom utbildningsprogrammet NSP Academy.

Leva upp till gästens förväntningar

NSP arbetar löpande med att öka servicekvaliteten i mötet med gästen. Serveringstider, antal gäster och försäljning per restaurang mäts regelbundet i syfte att genomföra förbättringar och därmed överträffa gästernas förväntningar och skapa en positiv restaurangupplevelse.

Inom franchisesystemet utvecklar Burger King kontinuerligt alla rutiner för att maximera gästupplevelsen. Driften fokuseras på fyra områden: Fast, Friendly, Hot & Fresh, Safe & Clean.

Lokala marknadsaktiviteter sätter den enskilda restaurangen på kartan

En del av NSP:s omsättning avsätts till central marknadsföring som sköts av Burger King Corporation. TV-och radioreklam har ett stort genomslag och lyckade kampanjer har märkbar effekt på försäljningen. NSP träffar regelbundet företrädare för Burger King Corporation och diskuterar samt utvärderar olika marknadsaktiviteter.

NSP arbetar även med lokala marknadsaktiviteter i syfte att öka restaurangernas synlighet och locka besökare. Aktiviteterna ger ofta synliga försäljningseffekter och en god lokal förankring. Dessutom bidrar det till goda relationer med förenings- och näringslivet, något som också ofta kännetecknar en framgångsrik restaurang.