STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Denna årsredovisning har den 4 april godkänts av styrelsen för offentliggörande. Resultat- och balansräkningarna skall fastställas på ordinarie årsstämma den 10 maj 2012. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Stockholm 2012-04-04

 

 


Jaan Kaber (Ordförande)    Morgan Jallinder (Verkställande direktör)

 
Jens Engwall      Anders Wehtje       Lena Patriksson Keller      Margaret von PlatenVår revisionsberättelse har avgivits 2012-04-05
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 


Michael Bengtsson
Auktoriserad revisor