Ladda ned Excel

NOT 8 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen Moderbolag
2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 199 187 183 401 2 029 1 721
Inköp 42 070 17 754 91 308
Pågående investeringar 1 364 2 240 - -
Inkråmsförvärv restauranger Danmark 13 645 - - -
Förvärv BK Örebro 1 964 - - -
Försäljning och utrangeringar - -267 - -
Nedskrivningar -234 - - -
Omräkningsdifferens -298 -3 941 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 257 698 199 187 2 120 2 029
Ingående avskrivningar -112 852 -83 532 -1 366 -980
Avskrivningar -28 395 -29 320 -298 -386
Nedskrivningar - - - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -141 247 -112 852 -1 664 -1 366
Utgående restvärde enligt plan 116 451 86 335 456 663
I posten inventarier, verktyg och installationer ingår leasingobjekt som koncernen har enligt finansiella leasingavtal med följande belopp.
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 516 50 150 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -38 870 -30 544 - -
Utgående bokfört värde finansiell leasing 34 646 19 606 - -
Skulder avseende finansiell leasing - minimileaseavgifter:
Koncernen
2011 2010
Inom 1 år 8 526 4 096
Mellan 1 och 5 år 26 122 8 863
Mer än 5 år 11 232 15 160
45 881 28 119
Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing -5 407 -2 891
Nuvärdet av skulder avseende finansiell leasing 40 474 25 228
Nuvärdet av finansiella leasingskulder är som följer:
Inom 1 år 9 560 4 699
Mellan 1 och 5 år 21 959 10 236
Mer än 5 år 8 955 10 293
40 474 25 228