Ladda ned Excel

NOT 6 - MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER
Koncernen Moderbolag
Antal årsanställda 2011 2010 2011 2010
Kvinnor 354 354 8 8
Män 405 377 9 11
Totalt 759 731 17 19
Löner och ersättningar
Styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 7 397 7 197 6 519 6 381
Övriga anställda 185 679 187 626 5 501 4 673
Totala löner och ersättningar 193 076 194 824 12 020 11 054
Sociala avgifter enligt lag och avtal 31 881 29 062 4 313 3 886
Pensionskostnader
Styrelsen och VD 467 428 467 428
Pensionskostnader övriga 6 316 5 648 984 1 095
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 231 740 229 962 17 784 16 463
 
Då information saknas för att möjliggöra pensionsberäkning enligt IAS 19, redovisas samtliga pensionkostnader som avgiftsbestämda. Av beloppen ovan har betalningar uppgått till:
1 657 kSEK - Afa/Fora
1 151 kSEK - Alecta/Collectum
 
Koncernen Moderbolag
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män
Styrelseledamöter 5 60% 5 60%
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 67% 5 80%
Sjukfråvaro
Koncernen
Sjukfrånvaro 2011 2010
Total sjukfrånvaro 4,2% 3,1%
långtidssjukfrånvaro 1,6% 1%
sjukfrånvaro för män 3,3% 2%
sjukfrånvaro för kvinnor 5,2% 4,3%
anställda - 29 år 3,8% 3,5%
anställda 30 - 49 år 5,9% 5,5%
anställda 50 år - 3,0% 0,2%
Ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgår grundlön, övriga förmåner samt pension. Till vissa ledande befattningshavare utgår bonus.
Ersättningar och övriga förmåner under året Grundlön/ Styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad
Jaan Kaber (styrelseordförande) 400 - - -
Ulf Wahlstedt (styrelseledamot) 108 - - -
Peter Bahrke (styrelseledamot) 50 - - -
Anders Wehtje (styrelseledamot) 167 - - -
Niklas Midby (styrelseledamot) 50 - - -
Jens Engwall (styrelseledamot) 117 - - -
Lena Patriksson Keller (styrelseledamot) 117 - - -
Margaret von Platen (styrelseledamot) 117 - - -
Morgan Jallinder (verkställande direktör) 1 836 250 85 466
Andra ledande befattningshavare 3 930 255 255 685
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen, vilka är Morgan Jallinder, Johan Wedin, Patrik Eliasson, Anna Gerdstigen, Johan Persson och Tina Louise Jensen.
Pensioner
Pensionsåldern för VD och koncernens ledningsgrupp är 65 år.
Övriga förmåner
Avser i huvudsak tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring till ledningsgruppen i koncernen.
Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen får motsvara maximalt 20 procent av grundlönen.
Avgångsvederlag
Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader och vid uppsägning från VD:s sida 6 månader. Uppsägningstid för övriga i ledningsgruppen är upp till 12 månader.
Aktierelaterade förmåner
Under 2010 tecknade anställda och vissa ledande befattningshavare konvertibler i NSP på marknadsmässiga villkor. Konvertibeln löper tom september 2013.