Ladda ned Excel

NOT 25 - FINANSIELLA INTÄKTER
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Ränteintäkter 432 401 4 649 3 729
Orealiserade valutakursvinster - 29 - 351
Summa 432 430 4 649 4 080