Ladda ned Excel

NOT 22 - SKATTER
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Periodens skatt 56 -56 - 15
justering av skatt hänförlig till tidigare år - -1 498 - -
Summa akutell skattekostnad 56 -1 554 0 15
Uppskjuten skatt 2 366 5 193 -1 534 -
Summa uppskjuten skatteintäkt 2 366 5 193 -1 534 -
Totalt redovisad skatt 2 422 3 639 -1 534 15
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Årets förändring av bokförda värden
Ingående bokfört värde 16 512 13 834 11 732 11 732
Redovisat i resultaträkningen 480 2 678 -1 534 -
Omklassificeringar 292 - - -
Omräkningsdifferens 0 - - -
Utgående uppskjutna skattefordringar 17 284 16 512 10 198 11 732
UPPSKJUTNA SKATTESKULDER
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Årets förändring av bokförda värden
Ingående bokfört värde 1 544 4 213 - -
Redovisat i resultaträkningen -1 886 -2 515 - -
Omklassificeringar 292 - - -
Omräkningsdifferens 50 -154 - -
Utgående uppskjutna skatteskulder - 1 544 - -
AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Resultat före skatt -367 7 460 -2 319 3 360
Aktuell skattesats 96 -1 962 610 -884
Ej avdragsgilla kostnader -660 -560 399 419
Ej skattepliktiga intäkter 1 184 568 -609 -
Utdelning från dotterbolag - - -7 000
Nedskrivning aktier i dotterbolag - - 18 000
Effekt av utländska skatter -118 -71 - -
Justering avseende tidigare år - -1 498 - -
Skatt på koncernbidrag - - - -15
Periodens skatt 56 -56 - -
Förändring av uppskjuten skatt 2 366 5 193 -1 534 -
Ej utnyttjat underskott 2011 -502 2 025 -11 401 465
Summa 2 422 3 639 -1 534 -15