Ladda ned Excel

NOT 11 - ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Franchiserättighetslicenser Varumärken-franchise Övriga Summa
Koncern 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärden 7 740 7 665 2 850 2 850 1 668 1 729 12 258 12 244
Investering 270 75 - - - - 270 -
Försäljning och utrangeringar - - - - - - - -
Årets förändringar - - - - - - - -
Omräkningsdifferens - - - - -2 -61 -2 -61
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 010 7 740 2 850 2 850 1 666 1 668 12 526 12 258
Ingående avskrivningar -4 785 -4 468 - - -1 157 -1 081 -5 942 -5 549
Avskrivningar -258 -317 - - -75 -76 -333 -393
Nedskrivningar - - - - - - - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 043 -4 785 - - -1 232 -1 157 -6 275 -5 942
Utgående restvärde enligt plan 2 967 2 955 2 850 2 850 434 511 6 251 6 316
Övriga immateriella tillgångar Varumärken & Licenser Summa
Moderbolag 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärden - 90 90 90 90
Investering - - - - - -
Omklassificerat till materiella anläggningstillgångar - - - - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - 90 90 90 90
Ingående avskrivningar - - -67 -49 -67 -49
Avskrivningar - - -18 -18 -18 -18
Utgående ackumulerade avskrivningar - - -85 -67 -85 -67
Utgående restvärde enligt plan - 5 23 5 23