Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i mkr, där inget annat anges.