Resultaträkning - moderbolaget

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2011 2010
Nettoomsättning 2 28 522 27 024
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4,5 -8 078 -7 439
Personalkostnader 6 -18 490 -17 220
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7 -316 -404
Summa rörelsens kostnader -26 884 -25 062
Rörelseresultat 1 638 1 962
 
Finansiella intäkter 25 4 649 4 080
Mottagna koncernbidrag 8 070 11 880
Utdelning från dotterbolag 7 000 -
Nedskrivning aktier i dotterbolag -18 000 -
Finansiella kostnader 26 -5 677 -2 682
Finansnetto -3 958 13 278
Resultat efter finansiella poster -2 319 15 240
 
Inkomstskatt 22 -1 534 -15
Periodens resultat -3 853 15 225