Kassaflödesanalys - moderbolaget

Ladda ned Excel

RÄKENSKAPSÅRET
kSEK NOT 2011 2010
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 638 1 962
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 316 405
Erhållen ränta 4 649 3 729
Erhållna utdelningar 15 070 -
Erlagd ränta -5 677 -2 682
Betald inkomstskatt 85 -399
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 16 082 3 015
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -36 923 -877
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 222 -1 088
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 19 722 -11 777
Kassaflöde från löpande verksamhet -898 -10 727
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 27 -91 -309
Investeringar i dotterbolag -31 294 -8 452
Amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 201 1 488
Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 184 -7 273
Finansieringsverksamheten
Nyemission - 439
Upptagna lån 90 000 4 693
Ökning/minsking kortfristiga finansiella skulder -16 639 16 639
Amortering av lån -37 834 -10 666
Kassaflöde från finansieringssverksamheten 35 527 11 105
Årets kassaflöde 3 445 -6 894
Likvida medel vid årets början 2 6 896
Likvida medel vid årets slut 23 3 447 2