Förändring i eget kapital- moderbolaget

Ladda ned Excel

kSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa
Eget kapital 2010-01-01 77 606 42 919 2 281 -4 027 118 779
Eget kapitalandel konvertibelt lån - - - 439 439
Erhållet koncernbidrag - - - 11 820 11 820
Skatt avseende koncernbidrag - - - -3 109 -3 109
Årets resultat - - - 6 469 6 469
Eget kapital 2010-12-31 77 606 42 919 2 281 11 592 134 398
 
Eget kapital 2011-01-01 77 606 42 919 2 281 11 592 134 398
Kvittningsemission 6 198 - 602 - 6 800
Erhållet koncernbidrag - - - 75 75
Skatt avseende koncernbidrag - - - -15 -15
Årets resultat - - - -3 853 -3 853
Eget kapital 2011-12-31 83 804 42 919 2 883 7 799 137 405