Balansräkning - moderbolaget

Ladda ned Excel

TILLGÅNGAR PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2011 2010
Anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader 11 5 23
Immateriella tillgångar 5 23
Inventarier och installationer 8 456 663
Materiella anläggningstillgångar 456 663
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 24 130 428 117 134
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 1 758 1 959
Långfristig fordran dotterbolag 75 505 75 505
Uppskjuten skattefordran 22 10 198 11 732
Summa finansiella anläggningstillgångar 217 889 206 330
Summa anläggningstillgångar 218 350 207 016
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 16 951 1 605
Kundfodringar 32 31
Övriga fordringar 13 549 634
Förutbetalda kostnader 14 3 532 1 857
Kassa och bank 23 3 447 2
Summa omsättningstillgångar 24 511 4 130
SUMMA TILLGÅNGAR 242 861 211 146

Ladda ned Excel

EGET KAPITAL OCH SKULDER PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2011 2010
Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Aktiekapital 83 804 77 606
Reservfond 42 919 42 919
Summa bundet eget kapital 126 723 120 525
Fritt eget kapital
Överkursfond 2 883 2 281
Balanserat resultat 11 652 5 123
Årets resultat -3 853 6 469
Summa fritt eget kapital 10 682 13 873
Summa eget kapital 137 405 134 398
Skulder
Långfristiga skulder
Konvertibla lån 16 4 693 4 693
Långfristiga skulder till kreditinstitut 16 77 500 35 334
Förlagslån 16 - 6 800
Summa långfristiga skulder 82 193 46 827
Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 16 10 000 16 639
Leverantörsskulder 887 665
Aktuella skatteskulder 408 816
Övriga kortfristiga skulder 17 1 025 860
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 10 943 10 940
Summa kortfristiga skulder 23 263 29 921
Summa skulder 105 456 76 748
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 242 861 211 146
Ställda säkerheter 20 131 428 118 134