RESULTATRÄKNING - KONCERN

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2011 2010
Nettoomsättning 2,3 617 083 632 486
Övriga rörelseintäkter 2 5 886 1 151
Summa intäkter 622 969 633 637
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -156 457 -165 809
Övriga externa kostnader 4,5 -193 489 -192 228
Personalkostnader 6 -233 459 -230 846
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7,8,11 -28 729 -29 713
Nedskrivningar 7 -234 -
Summa rörelsens kostnader -612 367 -618 596
Rörelseresultat 10 602 15 040
 
Finansiella intäkter 25 432 430
Finansiella kostnader 26 -11 401 -8 010
Finansnetto -10 968 -7 580
Resultat efter finansiella poster -366 7 460
 
Inkomstskatt 22 2 422 3 640
Periodens resultat 2 056 11 100
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2 056 11 100
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 840 3 869
Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, SEK 30
Före utspädning 0,18 1,03
Efter utspädning 0,18 1,03
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 11 639 416 10 778 657
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 11 639 416 10 778 657
 
Koncernens rapport över totalresultat
kSEK 2011 2010
Periodens resultat 2 056 11 100
Valutakursdifferenser -216 -7 231
Övrigt totalresultat för perioden, netto 1 840 3 869