KASSAFLÖDESANALYS - Koncern

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2011 2010
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 10 602 15 040
Återläggning avskrivningar 28 729 29 713
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 38 -927
Erhållen ränta 419 369
Erlagd ränta -11 339 -8 066
Betald inkomstskatt -360 -848
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 28 088 35 281
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -447 753
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -11 862 1 173
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 4 791 -8 589
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 12 247 -5 888
Kassaflöde från löpande verksamhet 32 817 22 731
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -270 -75
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 27 -39 225 -26 302
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 8 - 267
Förvärvade nya dotterbolag 19 -702 -
Övriga finansiella tillgångar 33 50
Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 164 -26 060
Finansieringsverksamheten
Nyemission - 439
Nya lån 132 354 -
Amortering av lån -77 074 -29 338
Ökning/minsking kortfristiga finansiella skulder -27 896 19 785
Kassaflöde från finansieringssverksamheten 27 384 -9 114
 
Årets kassaflöde 20 038 -12 443
Likvida medel vid årets början 12 081 24 524
Likvida medel vid årets slut 23 32 119 12 081
Outnyttjade krediter 16 14 220 10 909
Disponibla likvida medel vid årets slut 46 339 22 990