förändring eget kapital - Koncern

Ladda ned Excel

Hänförligt till aktieägare i moderbolaget
kSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlat resultat Summa
Eget kapital 2010-01-01 77 606 68 648 78 -32 723 113 609
Valutakursdifferens - - -1 846 - -1 846
Årets resultat - - - 3 869 3 869
Eget kapitalandel konvertibelt lån - 439 - - 439
Eget kapital 2010-12-31 77 606 69 087 -1 768 -28 854 116 072
 
Eget kapital 2011-01-01 77 606 69 087 -1 768 -28 854 116 072
Valutakursdifferens - - -83 - -83
Kvittningsemission 6 197 603 - - 6 800
Årets resultat - - - 1 840 1 840
Eget kapital 2011-12-31 83 803 69 690 -1 851 -27 014 124 629