BALANSräkning - Koncern

Ladda ned Excel

TILLGÅNGAR PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2011 2010
Anläggningstillgångar
Goodwill 10 181 159 181 551
Övriga immateriella tillgångar 11 6 251 6 316
Immateriella tillgångar 187 410 187 867
Inventarier, verktyg och installationer 8 116 451 86 335
Materiella anläggningstillgångar 116 451 86 335
Finansiella tillgångar 9 10 829 10 862
Uppskjuten skattefordran 22 17 284 16 512
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 113 27 374
Summa anläggningstillgångar 331 974 301 575
Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter 5 303 4 787
Kundfodringar 12 2 748 1 497
Övriga kortfristiga fordringar 13 6 677 6 438
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 26 441 15 345
Likvida medel 23 32 119 12 081
Summa omsättningstillgångar 73 287 40 149
SUMMA TILLGÅNGAR 405 261 341 724
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2011 2010
Aktiekapital 15 83 804 77 606
Övrigt tillskjutet kapital 69 690 69 087
Reserver -1 851 -1 768
Ansamlat resultat -27 014 -28 854
Summa eget kapital 124 629 116 072
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder 16 146 376 82 467
Konvertibla lån 16 4 693 4 693
Övriga långfristiga skulder 16 - 6 800
Uppskjuten skatteskuld 22 - 1 544
Summa långfristiga skulder 151 069 95 504
Kortfristiga skulder
Upplåning 16 26 893 17 861
Checkkredit 16 - 27 896
Leverantörsskulder 31 679 26 301
Skatteskulder 1 328 3 253
Övriga kortfristiga skulder 17 6 158 4 950
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 63 505 49 885
Summa kortfristiga skulder 129 563 130 147
 
Summa skulder 280 632 225 652
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 405 261 341 724
Ställda säkerheter 20 281 036 234 100