VINSTDISPOSITION OCH ÖVRIG INFORMATION

INCITAMENTSPROGRAM

Bolaget har för närvarande inget incitamentsprogram utestående utöver den konvertibel som initierades och tecknades under 2010. Konvertibeln berättigar till 309 155 aktier i NSP till kursen 16,60 kronor. Vi full teckning blir utspädningseffekten 2,8 procent.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Två av NSP:s styrelseledamöter, Morgan Jallinder och Jaan Kaber, är majoritetsägare i bolag där NSP sedan 2008 hyr fem restauranglokaler. En av NSP:s styrelseledamöter, Jens Engwall, är VD för Hemfosa Fastigheter AB med vilka NSP under 2011 tecknat ett hyresavtal avseende restaurangen i Varberg. Jens Engwall deltog inte i beslutet avseende det hyresavtalet. För ytterligare information hänvisas till Not 29.

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL

NSP genomför årligen en prövning av värdet på dess förvärvade goodwill. NSP följer IAS 36 och genomförda prövningar föreläggs styrelsen för godkännande. Prövningarna genomförs genom att diskontera framtida kassaflöden och därigenom beräkna ett värde vilket ställs mot den i koncernbalansen upptagna goodwillen. Ledningen och styrelsen gör bedömningar och antaganden om framtida tillväxttakt och marginalförbättringar. Prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov av goodwill.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

NSP öppnade en ny drive thru restaurang i Naestved i Danmark den 13 januari och en i Jägerso den 23 mars. Inga övriga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat.

UTVECKLING OCH FRAMTIDSUTSIKTER 2012

NSP är en av de största aktörerna inom snabbmat i Sverige och Norden. NSP driver för närvarande ett 50 tal Burger King restauranger vilket ger en stabil operativ plattform för en fortsatt utveckling av bolagets lönsamhet mot NSP:s finansiella mål. Under 2012 kommer NSP fortsätta satsa på förädling av restaurangportföljen genom ombyggnader av befintliga restauranger samt etablering av nya restauranger. Expansionen sker med i princip befintlig administrativ och operativ plattform vilket skapar förutsättningar för förbättrad lönsamhet. 

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST


Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade vinst:

Ladda ned Excel

KSEK Moderbolag
Överkursfond 2 883
Balanserat resultat 11 652
Årets resultat -3 853
Summa 10 682


Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 10 682 KSEK balanseras i ny räkning.

Resultat av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.