VIktiga händelser under året

Under 2011 har fokus legat på effektivitet, lönsamhet och expansion genom ombyggnad och nyöppning av restauranger. Arbetet med att förädla restaurangportföljen är centralt och vi har under året investerat cirka 28 MSEK på ombyggnaderna av nio restauranger. Burger King Corporation har lanserat ett stimulanspaket för att motivera franchisetagare till att uppgradera sina restauranger till Burger Kings senaste design koncept. För NSP innebär detta att vi erhåller ett ekonomiskt incentive för varje restaurang vi bygger om. Av erfarenhet vet vi att restaurangrenoveringar ger direkta positiva effekter på försäljning och lönsamhet.

Ett marknadsmässigt svagt år avslutades positivt med dels ökad försäljning för våra jämförbara restauranger och dels ett förvärv av fem restauranger i Danmark. Sammantaget ökade försäljningen med 10 procent under årets sista kvartal. Försäljning för jämförbara restauranger ökade med + 1,2 procentenheter under det avslutande kvartalet men sjönk med -2,5 procentenheter för helåret.

De förvärvade restaurangerna i Danmark hade en mindre påverkan på NSP:s resultat. Uppkomna omstrukturerings - och utbildningskostnader för de förvärvade restaurangerna har balanserats av ett incentive upplägg med Burger King Corporation. NSP räknar med att nödvändiga operationella förbättringsåtgärder i de förvärvade restaurangerna är genomförda under första halvåret 2012. Därefter sker en nylansering i den lokala marknaden av restaurangerna där den första nylanseringen genomfördes i februari 2012.
 
NSP:s organisation har idag ett mer fokuserat arbetssätt samt en enklare operativ och legal struktur. Detta är viktigt då NSP nu gått in i en tillväxtfas under vilken ett antal nya restauranger kommer att öppnas. Tillväxten sker med i princip befintlig administrativ plattform vilket skapar förutsättningar för förbättrad lönsamhet. Bolaget öppnade en ny restaurang i Varberg i december, en i Naestved i Danmark i januari 2012 och en ny restaurang i Jägersro, Malmö i mars 2012. Bolaget har en portfölj med ett större antal nya bra restaranglägen.

Omsättning

NSP:s nettoomsättning uppgick för helåret 2011 till 617,1 MSEK (632,5) vilket är lägre än föregående års omsättning. Försäljningen påverkades negativt av den danska kronans försvagning mot den svenska kronan som gav en negativ valutaeffekt om -11,4 MSEK (-25,1 MSEK). För jämförbara restauranger minskade försäljningen under året med 2,5  procentenheter (1,9). Övriga intäkter uppgick till 5,9 MSEK (1,2) och avsåg i huvudsak incentive ersättningar från Burger King. Incentive har utgått dels för resultatförstärkning avseende de förvärv NSP gjorde av fem restauranger i Danmark, dels för hittills genomförda ombyggnader av restauranger i Sverige och Danmark.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (15,0) och rörelsemarginalen till 1,7 procent (2,4). Minskningen i rörelseresultat och rörelsemarginal är primärt en konsekvens av den minskade försäljningen, medan minskade avskrivningar om ca 1 MSEK påverkade resultatet positivt. Något förenklat kan man säga att vid en minskad försäljning på 1 MSEK är det kalkylmässigt ca 0,6 MSEK i kostnader som inte behöver betalas, såsom råvaror, royalty och del av lönekostnader. Påverkan på NSP:s rörelseresultat blir därmed ca - 0,4 MSEK vid en utebliven försäljning på 1 MSEK. Resonemanget gäller huvudsakligen även för försäljningsökningar.

Under 2011 stärktes bolagets bruttovinstmarginal med 0,8 procentenheter, huvudsakligen som en följd av en starkare svensk krona. Personalkostnaderna, som andel av nettoomsättningen, ökade med 1,3 procentenheter. Övriga externa kostnader, som andel av nettoomsättningen, ökade med 1,0 procentenheter. Därutöver påverkar övriga intäkter bolagets driftsmarginal positivt. Driftsmarginalen uppgick till 11,8 procent (12,6).

NSP:s driftsresultat uppgick till 73,3 MSEK (80,1). Bolagets SG&A kostnader minskade med 1,2 MSEK till -34,0 MSEK (-35,2) och avskrivningarna minskade med 1 MSEK till -28,7 MSEK (-29,7).

Resultat EBITDA

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,6 MSEK (44,8) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,4 procent (7,1).

Finansnetto, resultat före och efter skatt

NSP slutförde i augusti förhandlingar om nya och utökade finansieringsramar för bolaget. De ökade kreditramarna skall användas för den inledda expansionen. Finansnettot påverkades negativt av bolagets ökade skuldsättning. Finansnettot uppgick till -11,0 MSEK (-7,6) inklusive bortskrivning av finansiella låneavgifter om ca 1 MSEK hänförliga till bolagets tidigare långivare, vilka periodiserats över de tidigare lånens löptid. 

Koncernens resultat före skatt uppgick till -0,4 MSEK (7,5) och resultatet efter skatt till 2,1 MSEK (11,1). Resultatet per aktie efter beräknad skatt uppgick till 0,18 kronor (1,03).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER SEGMENT

NSP redovisar två enskilda rörelsegrenar, Burger King-restaurangerna i Sverige och Danmark och Taco Bar. Taco Bar verksamheten bedrivs sedan oktober 2009 via en master franchisetagare men där NSP fortsatt står för råvaruförsörjning och konceptutveckling. NSP driver även i egen regi en Taco Bar enhet i Täby centrum.

Burger King

Koncernens försäljning inom Burger King-segmentet uppgick till 610,5 MSEK (618,4) för perioden januari - december. Driftsresultatet uppgick till 72,8 MSEK (79,1).

Svenska Burger King-verksamheten

Försäljningen för NSP:s Burger King-restauranger i Sverige uppgick till 412,8 MSEK (408,1). Driftsmarginalen blev 12,3 procent (12,8) för helåret. Sammantaget uppgick driftsresultatet till 50,8 MSEK (52,2) för helåret.

Danska Burger King-verksamheten

I Danmark uppgick försäljningen på bolagets Burger King-restauranger till 197,8 MSEK (210,3). Skillnaden i valutakurs vid omräkning av försäljningen i Danmark har påverkat negativt med -11,4 MSEK (-25,1). Driftsresultatet uppgick till 22,0 MSEK (26,9). Skillnaden i valutakurs påverkar jämförelsen negativt med -1,9 MSEK för helåret. Driftsmarginalen uppgick till 11,1 procent (12,8). Marginalen påverkas negativt av de i oktober förvärvade fem restaurangerna då de endast uppvisar ett mindre driftsöverskott.

Taco Bar

Taco Bar bedrivs som en master franchise-verksamhet innebärande att den operativa driften hanteras av en master franchise-tagare som ansvarar för driften på den svenska marknaden. Taco Bar redovisade en nettoomsättning på 10,4 MSEK (14,2) för 2011. Den totala försäljningen i systemet, inklusive alla franchisetagare, uppgick till 63,5 MSEK (61,4), en ökning med 3 procent. Två nya enheter har öppnats under året, en i Västerås och en i Sundsvall.

Nyetableringar, ombyggnader och förvärv

NSP arbetar kontinuerligt med utvärdering av nya lägen och har en bred portfölj med många potentiella projekt i Sverige och Danmark. I december öppnade vi en ny restaurang i Varberg. Bolaget har från 2012 och framåt framför sig ett flertal nyöppningar av Burger King restauranger. Den första av dessa öppnade den 13 januari i Naestved, Danmark och den andra öppnade i Jägersro, Malmö den 22 mars.

Ombyggnaderna av restauranger fortgår och vi har under 2011 byggt om nio restauranger. Ombyggnaderna har varit omfattande och flera av restaurangerna har utrustats med lekområden som är attraktivt för barnfamiljer.

Under året har NSP förvärvat sex restauranger. I april köptes en centralt belägen restaurang i Örebro och i oktober förvärvades fem Burger King restauranger i Danmark från ett konkursbo. Förvärvet gjordes i samråd med Burger King Corporation vilket innebär att NSP erhåller viss finansiell ersättning under en begränsad period. Affären innebär att NSP, och Burger King, stärker sin position i Danmark. Årets sex förvärv innebär att omsättningen ökar med cirka 65-68 MSEK på årsbasis.

FINANSIELL STÄLLNING

NSP slutförde i augusti 2011 förhandlingar om nya och utökade finansieringsramar för bolaget. Bolagets nya kreditgivare är SEB och Proventus Capital. Proventus Capital bidrar med ett femårigt expansionslån avsett att under en kraftfull investeringsperiod finansiera förädling och utbyggnaden av NSP:s restaurangbestånd. Den nya finansieringen ger bolaget förutsättningar att genomföra den planerade tillväxten. Amorteringstakten på den nya lånefinansieringen ligger på cirka 18 MSEK per år de närmaste fyra åren. Som en följd av den nya finansieringslösningen ökar bolagets räntebärande skuldsättning och räntekostnader. Finansnettot för 2011 uppgick till - 11,0 MSEK (-7,6) inklusive bortskrivning av finansiella låneavgifter om cirka 1 MSEK hänförliga till bolagets tidigare lån via Kaupthing Bank och Danske Bank.

Likvida medel

NSP:s  utökade finansieringsramar har ökat bolagets tillgängliga likvida medel med 23,3 MSEK till 46,3 MSEK (23,0), därutöver tillkommer beviljade leasingramar om 20 MSEK varav cirka 11 MSEK utnyttjats per balansdagen. Likvida medel uppgick per den 31 december till 32,1 MSEK (12,1). På balansdagen fanns 14,2 MSEK (38,8) i beviljade rörelsekrediter varav 0,0 MSEK var utnyttjade (27,9).

Kassaflöde

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 32,8 MSEK (22,7). Kassaflödet för den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital och betald skatt uppgick till 28,4 MSEK (36,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -40,2 MSEK (-26,1). Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till 27,4 MSEK (-9,1).

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december till 124,6 MSEK (116,1), motsvarande 10,71 kronor per aktie (10,77). 

INVESTERINGAR

Investeringar i framförallt ombyggnad av restauranger, öppningen av en ny restaurang i Varberg samt övriga maskiner och inventarier uppgick till 43,7 MSEK (20,0) för perioden. Förvärvet av de fem restaurangerna i Danmark uppgick totalt till cirka 13,7 MSEK och avser i huvudsak inventarier i de förvärvade restaurangerna.

SKATTER

Koncernen redovisar en skatteintäkt som uppgick till 2,4 MSEK (3,6). Samtliga förlustavdrag har beaktats och redovisas såsom en uppskjuten skattefordran uppgående till 17,0 MSEK. Underskotten om 73 MSEK innebär, om än något förenklat, att NSP kommer att kunna tjäna 73 MSEK innan någon betalning av inkomstskatt blir aktuell. NSP har för dotterbolagen NSP AB och Euroburger AB begärt återbetalning av redovisad utgående moms avseende räkenskapsåret 2005. Anledningen är att moms rätteligen borde ha redovisats med 12 % i stället för med 25 % med stöd av dom i EU-domstolen. Bolaget har inga övriga pågående processer eller tvister avseende skattesituationen.

REDOVISNINGSPRINCIPER

NSP följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Från den 1 januari 2010 tillämpar NSP IFRS 3, Rörelseförvärv (omarbetad) och IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (omarbetad). IAS 24 (revised) tillämpas från och med den 1 januari 2011 såväl som vissa ändringar i befintliga standarder och tolkningsuttalanden som har trätt i kraft. Bedömningen är att dessa inte har haft någon påverkan på koncernens räkenskaper under perioden.
Koncernbidrag lämnade från dotterföretag till moderbolag redovisas som en finansiell intäkt hos moderbolaget. Koncernbidrag som lämnas till dotterbolag redovisas som en ökning av andelar i dotterbolag. Jämförelsesiffrorna för 2010 har ändrats till samma princip. Denna förändring påverkar endast moderbolagets redovisning och inte koncernens redovisning. För en fullständig bild av de nya rekommendationerna som NSP börjat tillämpa se Not 1.