MODERBOLAG

Nordic Service Partners Holding AB (publ) är moderbolaget i NSP koncernen och dess verksamhet består i att leda, utveckla och administrera koncernens olika verksamhetsgrenar. Moderbolagets intäkter består till övervägande del av internfakturering till respektive dotterbolag för dessa tjänster.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 28,5 MSEK (27,0). Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (2,0). Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (15,2). Nedskrivning av aktier i dotterbolag har gjorts med 18 MSEK. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december till 137,4 MSEK (134,4).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

NSP hade vid utgången av året cirka 3 100 aktieägare enligt Euroclear. De tio största ägarna innehade tillsammans 77 procent (77) av aktierna. Se vidare under Aktiekapital och kapitalstruktur för ytterligare information om de största ägarna i NSP. Inga kända aktieägaravtal finns.

NSP HOLDINGS AKTIE

NSP Holdings aktie av serie B noterades vid NASDAQ OMX Stockholm den 15 januari 2008. Aktien handlas under kortnamnet NSP. Stängningskurs den 31 december 2011 var 8,10 SEK.