NSP:S AKTIE 2011

NSP-aktien är börsnoterad sedan 2005 och handlas sedan den 15 januari 2008 på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Kortnamnet är NSP. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2011 till 83 803 795 SEK fördelat på 11 639 416 aktier. Stängningskursen den 31 december 2011 var 8,10 SEK.

Handel på nasdaq omx stockholm

NSP:s aktie av serie B är sedan den 15 januari 2008 upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Dessförinnan handlades NSP:s aktie av serie B på marknadsplatsen First North sedan den 2 maj 2006. Innan dess handlades NSP:s aktie av serie B på NGM Equity sedan den 19 december 2005. Under året noterades aktien i som högst 12,80 kronor och som lägst 6,20 kronor, sista betalkurs den 30 december 2010 var 8,10 (12,60) SEK, vilket gav ett börsvärde på cirka 94 MSEK. Totalt omsattes cirka 21 miljoner aktier under perioden 1 januari - 31 december 2011. Den genomsnittliga omsättningen per handelsdag under perioden motsvarade ett värde om cirka 86 kSEK. Aktien handlas under kortnamnet NSP.

Utdelningspolicy

I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat NSP:s långsiktiga tillväxt, resultatutveckling samt kapitalbehov för fortsatt expansion. Mot denna bakgrund har styrelsen inte för avsikt att binda sig vid någon viss utdelningsnivå de kommande åren. Styrelsens långsiktiga mål är att dela ut hälften av vinsten efter skatt.

Konvertibelt skuldebrev

Årsstämman 2010 beslutade bifalla styrelsens förslag om ett konvertibelprogram riktat till vissa av bolagets ledande befattningshavare (ej styrelsen). Totalt emitterades skuldebrev för 5 131 973 kronor vilket berättigar till teckning av 309,155 aktier i NSP till kursen 16,60 kronor. Konvertibelräntan är fast under hela perioden och uppgår till 2,60 procent. Av det emitterade beloppet har 0,4 MSEK förts till eget kapital. Vid full teckning blir utspädningseffekten 2,6 procent.

Teckningsoptioner

I syfte att ytterligare stimulera engagemanget för verksamheten och resultatutvecklingen genom ett personligt långsiktigt ägande, beslutade årsstämman 2011 om ett incitamentsprogram i form av 300 000 teckningsoptioner som tecknas av dotterbolag för att därefter överlåtas till vissa av bolagets ledande befattningshavare, däribland VD, övrig företagsledning och restaurangchefer (dock inte styrelsen). Överlåtelsen skall ske i så kallade "units" bestående av två teckningsoptioner. Överlåtelse av den ena teckningsoptionen skall ske till marknadspris, varvid marknadspriset skall beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den andra teckningsoptionen skall överlåtas utan vederlag. Den vederlagsfria teckningsoptionen kommer därmed att bli förmånsbeskattad. Om teckning av aktier skulle ske av samtliga teckningsoptioner skulle 300 000 nya aktier komma att emitteras. Aktierna skulle i så fall representera ca 2,5 procent av aktierna i Nordic Service Partners Holding AB (obeaktat de aktier som kan komma att tecknas i anledning av de konvertibla skuldebrev som emitterades och tecknades 2010).

Aktiekapital och kapitalstruktur

I september 2011 beslutade Nordic Service Partners Holding AB (NSP) om att genomföra en kvittningsemission, som en del i den refinansiering som gjordes i augusti, och öka det totala antalet av aktier av serie B med högst 945 000 (kvotvärde 7,20 kronor). Teckningsberättigade var, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Rodi Holding Ltd, Ulf Wahlstedt och Henrik Hedman. Emissionen tecknades i oktober vilket innebar att antalet aktier av serie B ökade med 860 759 stycken. Aktiekapitalet ökade med 6 197 465 SEK till 83 803 795 SEK med anledning av kvittningsemissionen. Teckningskursen var 7,90 kr per aktie.

NSP:s bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och bolagets aktier är Euroclear-anslutna, vilket innebär att Euroclear Sweden AB administrerar bolagets aktiebok. Några aktiebrev utfärdas inte. ISIN-kod för aktien är SE0000 476954. NSP har två aktieslag. Aktier av serie A har tio röster per aktie och aktier av serie B har en röst per aktie. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i NSP:s tillgångar och vinst samt andel av överskott vid en eventuell likvidation. En differentiering av aktieägarnas rätt att rösta för sina aktier och rätt till bolagets vinst förutsätter att bolagsordningen ändras, vilket kräver kvalificerade majoritetsbeslut. Antalet aktier uppgår till 11 639 416, varav 375 är A-aktier och 11 639 041 är B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 7,20.