ÅRsSTÄMMA 2012

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 10 maj 2012 kl. 16.00 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2012,
  • dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 7 maj 2012 klockan 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 (uppgång B1, 2,5 trappor), 168 67 Bromma, per fax 08‑30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 4 maj 2012.

Läs fullständig kallelse på www.nspab.com