VD har ordet
Morgan Jallinder

2013 har varit ett spännande år för oss. Året har präglats av fortsatt tillväxt och resultatförbättring och har också bjudit på en hel del förändringar som vi kunde berätta om först i början av 2014: I januari sålde vi Taco Bar och i februari offentliggjorde vi att vi kommer lansera KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige. I slutet av samma månad kunde vi berätta om vårt utvecklingsavtal med TGI Friday's i Danmark.

Avtalen med KFC och TGI Friday's är direkta resultat av de senaste årens strävan mot att bli en renodlad franchisetagare av flera framgångsrika internationella varumärken. Under året som gått har vi arbetat för att nå detta mål och nu har vi, vid sidan om Burger King, två nya varumärken i vår restaurangportfölj: världens största kycklingbaserade quick-service-kedja i KFC och ett av världens mest kända casual-dining-koncept i TGI Friday's.

RESULTATFÖRBÄTTRING 2013

Resultatmässigt har 2013 inneburit ett klart uppsving från tidigare år. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35 procent och uppgick till 21,5 MSEK (15,9). Ökningen kan främst förklaras av de Burger King-restauranger som förvärvades i oktober 2012 och våra tre nya restauranger som öppnades under 2013. De förvärvade restaurangerna har under året förbättrat lönsamheten i linje med våra kalkyler och de nyöppnade restaurangerna i Växjö, Nyköping och Borås har levt upp till våra förväntningar. I Karlstad bytte vår Burger King-restaurang adress till ett mer fördelaktigt läge i samma område som tidigare, och den nya restaurangen har redan nått en väsentligt högre försäljningsnivå än den tidigare.

Våra 58 Burger King-restauranger genererar ett stabilt kassaflöde och vi förväntar oss att lönsamheten kommer att fortsätta förbättras successivt. Detta ger oss möjlighet att finansiera en fortsatt expansion för våra varumärken Burger King, KFC och TGI Friday's.

VERKSAMHET I FÖRÄNDRING

Under 2013 utsåg Burger King Corporation det norska företaget King Food A/S till masterfranchisetagare till varumärket Burger King i Skandinavien. I praktiken innebär detta inte någon skillnad för oss när det gäller vår affärsmodell eller den dagliga driften av våra Burger King-restauranger och efter en inkörningsperiod fungerar samarbetet allt bättre. Samarbetet omfattar främst det nationella varumärkesarbetet och kampanjaktiviteter. Efter en del marknadsföringsproblem under hösten 2013 och i början av 2014 har vi nu hittat en fungerande struktur och samarbetsform både vad gäller vår verksamhet i Sverige och Danmark.

Under året som gått har vi introducerat schemaläggningssystemet "NSP Work Force Management System" på samtliga våra restauranger. Schemaändringar underlättas genom att medarbetare numera kan boka in sig på arbetspass via smartphone eller dator, vilket i sin tur leder till ökad flexibilitet och planeringsmöjligheter för vår ofta unga personal. Det senare är inte minst viktigt för att skapa en bättre arbetssituation för våra anställda.

Vi har även inlett en satsning på att förbättra våra restaurangchefers möjlighet att själva skapa tidsavgränsade lokala marknadsföringsinsatser. Att upprätthålla en hög närvaro  med marknadsföring och attraktiva kampanjer i närområdet blir allt viktigare för att vi ska kunna förbättra vår position på lokal nivå. Våra engagerade restaurangchefer och medarbetare är ovärderliga i denna satsning.

BREDDAD RESTAURANGPORTFÖLJ

Hamburgerbranschen i Sverige har under en tid varit starkt konkurrensutsatt. Vi tror att det framöver kommer bli allt svårare att konkurrera om citylägen med hamburgerrestauranger, men bedömer att både KFC och TGI Friday's kommer ha goda förutsättningar att klara höga cityhyror genom sina starka och unika positioner på sina respektive marknader.

Avtalet med TGI Friday's ger NSP en ingång på den attraktiva danska casual dining-marknaden och innebär att NSP får exklusiv rätt att öppna TGI Friday's-restauranger i Danmark under fem år framöver. NSP har genom arbetet med Taco Bar byggt upp en erfarenhet av att driva restauranger i casual dining-segmentet och vi ser nu fram emot att ta med oss den kunskapen till vår satsning på TGI Friday's.

KFC känns också spännande. I USA är kycklingkonsumtionen 40 procent högre än nötköttkonsumtionen och i Sverige ökar kycklingkonsumtionen starkt. Måltider med kyckling som ingrediens är den näst mest populära hemlagade maträtten i Sverige idag. 

Det finns idag över 650 hamburgerrestauranger i Sverige och på många orter är hamburgerrestauranger det enda tillgängliga fast food-alternativet. Eftersom KFC blir den första restaurangkedjan i landet med ett renodlat kycklingkoncept bedömer vi att det inte kommer vara ett problem för oss att hitta attraktiva lägen för restaurangerna. KFC har internationellt sett visat sig vara ett kompletterande snarare än konkurrerande koncept och restaurangerna placeras ofta vid sidan av en eller flera hamburgerrestauranger. En sådan etableringsstrategi kan visa sig lämplig och framgångsrik även för oss.

VÄGEN FRAMÅT

Vi bedömer att 2014 kommer att bli ett intensivt år med ytterligare två starka varumärken i portföljen med allt vad det innebär av utbildning, inköp, distribution och etablering. Förhoppningsvis kommer vi att kunna lansera Sveriges första KFC i Stockholmsområdet under 2014. Lanseringen av Danmarks första TGI Friday's ligger sannolikt längre fram i tiden och är beroende av att vi lyckas hitta ett passande city-läge. Vi undersöker just nu lämpliga lägen och söker främst i Köpenhamnsområdet.

Vi kommer fortsätta att driva vår Burger King-verksamhet enligt samma modell vi är vana vid. Vi ska upprätthålla hög operationell standard på våra restauranger och fortsätta att expandera ansvarsfullt genom att endast etablera restauranger på de allra bästa av lägen: Drive Thru-restauranger vid vältrafikerade vägar och stadsrestauranger på attraktiva city-lägen.

När vi blickar framåt känner vi stor tillförsikt till vår egen organisation och våra varumärken. Däremot kan riksdagsvalet 2014 komma att påverka förutsättningarna i vår bransch. Får vi en röd-grön majoritet kommer föreslagna momshöjningar och höjda arbetsgivaravgifter för unga leda till kostnadsökningar för hela restaurangbranschen som helhet och för segmentet quick service restaurants i synnerhet. Sådana kostnadsökningar måste i så fall kompenseras med ett högre konsumentpris, vilket i sig kan komma att tillfälligt påverka försäljningen.

Även om vi förstås är nöjda över att ha fått möjligheten att lansera två av världens mest kända varumärken i Sverige respektive Danmark så kvarstår mycket arbete innan dörrarna kan öppnas till de första restaurangerna. 

De första KFC- och TGI Friday's-restaurangerna kommer till en början ha högre uppstartskostnader än den genomsnittliga Burger King-restaurangen. Detta gäller såväl initiala utbildningskostnader som tiden vi behöver investera i de första restaurangerna innan de kan nå full potential. Dessa kostnader finns förvisso alltid med i beräkningarna vid en nyetablering, men när vi nu introducerar helt nya varumärken ser vi det som särskilt viktigt att lägga ner den tid och de resurser som krävs.

Vidare är det viktigt att förstå att det inte finns något avtalsmässigt tvång på att vi ska öppna ett visst antal restauranger under de givna avtalsperioderna, både vad det gäller KFC och TGI Friday's. Utvecklingsarbetet skall präglas av devisen "skynda långsamt" och vi ska enbart etablera enheter på "triple A"-lägen i syfte att skapa resultat och långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. Givet vår nuvarande finansiella struktur bedömer vi att vi har kapacitet att öppna 5-7 restauranger om året inom QSR.

Vi har under året nått en vinstnivå som möjliggör utdelningar och det var ett stort steg att för första gången i bolagets historia kunna föreslå en utdelning. Mitt mål är att kunna föreslå för styrelsen att bolaget ska fortsätta lämna utdelning till aktieägarna så att vi därmed kan erbjuda en rimlig direktavkastning. 

TILL SIST

Det står klart att 2014 kommer att bli ett viktigt och utmanande år i NSP:s historia. Även om vi är medvetna om att vi aldrig helt och hållet kan planera för allt som kommer att hända på vägen bedömer vi att vi har goda förutsättningar för att båda kommande varumärkeslanseringar ska gå så smidigt som möjligt. Samtidigt förväntar vi oss att nuvarande restaurangportfölj fortsättningsvis kommer att leverera på samma höga nivå som tidigare, och förhoppningsvis ännu bättre.

Avslutningsvis skulle jag personligen och å ledningens vägnar vilja tacka alla våra medarbetare som gör ett jättejobb med att driva våra Burger King-enheter med en service i världsklass. Våra medarbetare är avgörande för all vår verksamhet och vi är stolta över den personalkultur som har växt fram i restaurangerna. Vi kan bara hoppas att vi kan bära med oss så mycket som möjligt till våra nya restaurangsatsningar.

Vi kan härmed stänga böckerna för 2013 och konstatera att vi har levererat ett starkt förbättrat resultat och åstadkommit de strategiska förändringar som har varit nödvändiga för att vi ska kunna nå vår framtida position som Nordens främsta restaurangföretag.

Morgan Jallinder

Vd Nordic Service Partners