Not 8 - Inventarier, verktyg och installationer

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Ingående anskaffningsvärden 304 957 257 698 2 521 2 120
Inköp 48 330 41 347 470 460
Pågående investeringar 2 131 1 313 - -
Förvärv Swedburger AB - 5 442 - -
Försäljning och utrangeringar - -105 - -59
Omräkningsdifferens 1 402 -738 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 356 820 304 957 2 991 2 521
     
Ingående avskrivningar -175 107 -141 247 -1 914 -1 664
Avskrivningar -34 505 -33 860 -255 -250
Utgående ackumulerade avskrivningar -209 612 -175 107 -2 169 -1 914
Utgående restvärde enligt plan 147 208 129 850 822 607
 
I posten inventarier, verktyg och installationer ingår leasingobjekt som koncernen har enligt finansiella leasingavtal med följande belopp. Leasingobjekten består till största del av investering i restaurangutrustning.
         
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 136 278 100 676 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -65 990 -50 798 - -
Utgående bokfört värde finansiell leasing 70 288 49 878 - -
       
Skulder avseende finansiell leasing - minimileaseavgifter: Koncernen
    2013 2012
Inom 1 år     21 238 15 154
Mellan 1 och 5 år     54 429 39 543
Mer än 5 år     8 933 12 317
    84 600 67 014
         
Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing -4 470 -5 651
Nuvärdet av skulder avseende finansiell leasing 80 130 61 362
       
Nuvärdet av finansiella leasingskulder är som följer:      
Inom 1 år     17 568 12 742
Mellan 1 och 5 år     53 334 38 353
Mer än 5 år     9 229 10 268
      80 130 61 362