Not 6 - Medeltal anställda, löner, andra ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Ladda ned Excel

    Koncernen Moderbolaget
Antal årsanställda 2013 2012 2013 2012
Kvinnor     433 382 7 8
Män     498 425 11 11
Totalt     931 807 18 19
   
Löner och ersättningar        
Styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 7 213 7 741 7 212 6 672
Övriga anställda 230 614 216 893 4 937 5 592
Totala löner och ersättningar 237 827 224 634 12 149 12 264
Sociala avgifter enligt lag och avtal 38 888 33 951 4 297 4 087
Pensionskostnader    
Styrelsen och VD     487 487 487 467
Pensionskostnader övriga     8 263 8 385 1 381 984
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 285 465 267 457 18 314 17 802
Samtliga pensionkostnader är avgiftsbestämda.    
     
      Koncernen Moderbolaget
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män
Styrelseledamöter 5 80% 5 80%
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 5 80% 5 80%
             
Sjukfrånvaro            
      Koncernen
Sjukfrånvaro     2013 2012
Total sjukfrånvaro     4,6% 5,2%
långtidssjukfrånvaro     2,0% 2,1%
sjukfrånvaro för män     4,4% 4,3%
sjukfrånvaro för kvinnor     4,8% 6,2%
anställda - 29 år     3,7% 5,0%
anställda 30 - 49 år     7,3% 5,3%
anställda 50 år -     20,6% 16,0%
     
Ersättningar till ledande befattningshavare            
Erättning till VD och andra ledande befattningshavande utgår grundlön, övriga förmåner samt pension. Till vissa ledande befattningshavare utgår bonus.
   
Ersättningar och övriga förmåner under året Grundlön/ Styrelse- arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions- kostnad Övrig ersättning Summa
Jaan Kaber (styrelseordförande) 400 - - - 1 401
Anders Wehtje (styrelseledamot) 175 - - - - 175
Jens Engwall (styrelseledamot) 175 - - - - 175
Lena Patriksson Keller (styrelseledamot) 175 - - - - 175
Jeppe Droop (styrelseledamot) 175 - - - - 175
Morgan Jallinder (verkställande direktör) 2 187 - 142 489 - 2 818
Andra ledande befattningshavare 3 745 180 231 872 - 5 028
             
Pensioner            
Pensionsåldern för VD och koncernens ledningsgrupp är 65 år. Pensionsvillkoren är avgiftsbestämda.
             
Övriga förmåner            
Avser i huvudsak tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring till ledningsgruppen i koncernen.
             
Rörlig ersättning            
Den rörliga ersättningen får motsvara maximalt 20 procent av grundlönen.
             
Avgångsvederlag            
Vid uppsägning av VD gäller en uppsägningstid om 14 månader. Uppsägningtiden för VD ökar med 4 månader varje kalenderår till maximalt 24 månader.
Uppsägningstid för övriga i ledningsgruppen är 6 eller 12 månader.
             
Incitamentsprogram            
Under 2013 tecknade anställda och vissa ledande befattningshavare konvertibler i NSP på marknadsmässiga villkor. Konvertibelsprogrammet löper t o m september 2016.
Under 2012 tecknade anställda och vissa ledande befattningshavare teckningsoptioner i NSP på marknadsmässiga villkor samt erhöll en option vederlagsfritt för varje betald option. Teckningskursen är 13,30 kronor och teckning kan göras i september 2014. Optionsprogrammet löper t om september 2014.
             
Den vederlagsfria optionen förmånsbeskattades. För ytterligare information, se sidan 75