Not 5 - Operationella leasingkostnader

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Hyreskostnader 76 630 67 558 622 602
Leasingkostnader 5 827 6 264 1 155 1 045
         
Förfallodagar för hyreskostnader     Koncernen
  2013 2012
Inom 1 år 73 662 73 728
Mellan 2 och 5 år 151 742 189 410
Efter 5 år 196 919 175 306
Summa hyreskostnader 422 323 438 444
Den generella kostnadsökningen inom koncernen vid en omsättningsökning om cirka 5% påverkar hyreskostnaderna med cirka 620 kSEK (642). I de framtida hyreskostnaderna ingår omsättningshyran på motsvarande nivå som år 2013.