Not 25 - Finansiella intäkter

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Ränteintäkter 277 389 5 252 4 736
Orealiserade valutakursvinster 447 - - 43
Summa 724 389 5 252 4 779