Not 22 - Skatter

Ladda ned Excel

Skatter Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Periodens skatt -930 -18 - -
Summa akutell skattekostnad -930 -18 - -
         
Uppskjuten skatt -1 908 -4 774 -4 774 -3 278
Effekt av ändrad skattesats - 2 510 - -1 667
Summa uppskjuten skatt -1 908 -2 264 -4 774 -4 945
Totalt redovisad skatt -2 838 -2 282 -4 774 -4 945
         
Koncernen Moderbolaget
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR 2013 2012 2013 2012
Årets förändring av bokförda värden        
Ingående bokfört värde 15 327 17 284 5 253 10 198
Redovisat i resultaträkningen -1 908 -2 251 -4 773 -4 945
Uppskjuten skatt redovisat i övrigt totalresultat -695 277 - -
Omklassificeringar -68 - - -
Omräkningsdifferens 310 17 - -
Utgående uppskjutna skattefordringar 12 966 15 327 480 5 253
         
Koncernen Moderbolaget
AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT 2013 2012 2013 2012
Resultat före skatt 10 223 2 540 18 176 14 248
Aktuell skattesats -2 249 -668 -3 999 -3 747
Ej avdragsgilla kostnader -1 072 -2 233 390 1 847
Ej skattepliktiga intäkter 575 1 094 -609 -609
Effekt av utländska skatter 335 -212 - -
Periodens skatt -930 -18 - -
Effekt av ändrad skattesats - 2 510 - -1 667
Förändring av uppskjuten skatt -1 908 -4 774 -4 774 -3 278
Ej utnyttjat underskott 2012 2 412 2 019 4 217 2 508
Summa -2 838 -2 282 -4 774 -4 945