Not 2 - Intäkternas fördelning

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
I nettoomsättningen ingår intäkter från:    
Försäljning av varor - detaljhandel 776 449 718 731 - -
Övrigt 4 102 6 581 30 165 31 156
Summa 780 551 725 312 30 165 31 156