Not 19 - Rörelseförvärv och avyttringar

Avyttring Taco Bar

Försäljningen av Taco Bar påverkade NSP:s rörelseresultat för 2013 med ca -2,0 MSEK genom nedskrivning av goodwill med motsvarande belopp. Taco Bars totala resultat för 2013 uppgick till 0,2 MSEK. Köpeskillingen består av en fast del och två rörliga delar. De rörliga delarna utbetalas (vid uppfyllelse) vid fyra olika tillfällen, första tillfället är februari år 2016 och sista är i februari år 2020. De rörliga delarna är beroende av den totala försäljningen för befintliga och tillkommande Taco Bar restauranger i Sverige. I samband med försäljningen erhöll NSP förtida återbetalning av utestående reversfordringar. Totalt tillfördes NSP 14,3 MSEK i likviditet i samband med försäljningen i januari 2014.

Ladda ned Excel

Koncernen 2013 2012
Intäkter 7 516 8 443
Rörelsens kostnader    
Råvaror -4 489 -4 030
Övriga kostnader -884 -3 239
Avskrivningar -185 -185
Nedskrivning Goodwill -2 000 -
Rörelseresultat -42 989
Finansnetto - -
Resultat efter finansiella poster -42 989
Inkomstskatt - -
Periodens resultat -42 989

Ladda ned Excel

Koncernen 2013 2012
Immateriella anläggningstillgångar 16 700 -
Kontant köpeskilling 10 000 -
Tilläggsköpeskilling 6 700 -
Nettoeffekt på likvida medel 16 700 -

Förvärv Swedbuger AB

Tillträde till aktierna i Swedburger AB skedde den 9 oktober 2012. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 23 MSEK. Av köpeskillingen har 19,2 MSEK allokerats som goodwill. NSP betalade en del av köpeskillingen genom att ge ut ett konvertibelt skuldebrev om 5 MSEK som löper med en årlig fast ränta om 4,50 procent och har en löptid på 5 år. Konvertibeln kan årligen, från och med september 2015, konverteras till aktier under september månad. Konverteringskursen är 14,10 kronor vilket motsvarar 354 610 aktier vid full konvertering, motsvarande en utspädning om 2,96 procent.

Ladda ned Excel

Koncernen 2013 2012
Likvida medel - 5 105
Immateriella anläggningstillgångar - 20 194
Materiella anläggningstillgångar - 5 442
Finansiella tillgångar - 540
Varulager - 231
Kundfordringar och andra fordringar - 1 373
Förutbetalda kostnader - 1 523
Leverantörskulder och andra skulder - -7 732
Upplupna kostnader - -3 676
Total köpeskilling - -23 000
Likvida medel i förvärvade dotterbolag - 5 105
Påverkan på koncernens likvida medel - -17 895